Data dodania: 9-03-2019


Będzie wniosek do TK w sprawie amalgamatu

Naczelna Rada Lekarska, na posiedzeniu 25 stycznia 2019 r., podjęła uchwałę w sprawie złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. poz. 1973) o nazwie „Wzór karty przekazania odpadów” – w zakresie, w jakim nakłada na dentystów obowiązek zgłaszania nieprawdziwych danych, dotyczących rzeczywiście wytworzonej masy odpadu amalgamatowego.

Jak argumentują  przedstawiciele naczelnego organu izbowego, w gabinetach dentystycznych wytwarzane są śladowe ilości takiego odpadu, tymczasem ich właściciele są zobowiązani  - na mocy wskazanego  rozporządzenia - do podawania masy odpadu z zaokrągleniem do jednego kilograma. Jednogłośnie podjętą uchwałą (nr 7/19/VIII), upoważnili oni prezesa NRL - Andrzeja Matyję do wniesienie wniosku do TK w tej sprawie oraz reprezentowania Naczelnej Izby Lekarskiej w prowadzonym postępowaniu, z prawem do udzielenia pełnomocnictwa.

(opr. NS)