Data dodania: 27-02-2020


Co słychać w delegaturach: Delegatura Łódzka

Justyna Kowalewska

Posiedzenie Delegatury Łódzkiej OIL w Łodzi odbyło się zgodnie z planem we wtorek 28 stycznia 2020 r. Wiceprezes ORL, przewodniczący Delegatury Łódzkiej – Łukasz Jasek rozpoczął spotkanie od podsumowania działań ORL w ostatnich tygodniach. Na początku przedstawił zgromadzonym dwa uchwalone dokumenty: pierwszy to apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi – o uwzględnienie w pracach nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przedstawicieli samorządu lekarskiego – do Marszałka Sejmu RP, w którym ORL w Łodzi wyraża swoje zaniepokojenie treścią projektu i domaga się wysłuchania głosu lekarzy i lekarzy dentystów w tej sprawie. Drugi to stanowisko dotyczące agresji medialnej wobec prof. Tomasza Grodzkiego. W tym dokumencie ORL stanowczo protestuje przeciwko agresywnej kampanii medialnej, mającej na celu zniszczenie dobrego imienia Marszałka Senatu. Przypomniał także, że zarówno łódzka ORL, jak i Naczelna Rada Lekarska zabrały głos w tej sprawie, sprzeciwiając się formie ataków na lekarza pełniącego ważną funkcję publiczną.

Przewodniczący zapoznał zgromadzonych ze szczegółami uchwały podjętej przez ORL w sprawie Regulaminu Komisji Bytowej ORL w Łodzi, dotyczącej zasiłku pogrzebowego, który od tej pory będzie wypłacany tylko osobie, która poniosła koszty pogrzebu.

W kolejnym punkcie spotkania przestawił apele i stanowiska podjęte w ostatnim czasie przez Naczelna Radę Lekarską. Mówiono między innymi o stanowisku w sprawie:

– projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – szczególnie w kontekście wynagrodzeń;

– zmniejszania wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w ramach tzw. kontraktu o koszty zleconych badań diagnostycznych;

– projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Przy okazji przedstawienia stanowiska uzupełniającego stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Rozmawiano o braku możliwości importowania danych między systemami EDM, co stanowi duże ograniczenie wyboru dostawcy programu i na dzisiaj uniemożliwia jego zmianę. Naraża to lekarzy na ryzyko uzależnienia się od jednej firmy.

Przedyskutowano również stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, podkreślając, że nie ma zgody na procedowanie tej ustawy bez wsłuchania się w głos środowisk medycznych. Kolejnym z przywołanych stanowisk NRL było stanowisko dotyczące stosowania e-recept. W ocenie Prezydium NRL projektowane rozwiązanie umożliwiające wystawianie recept w postaci papierowej lekarzom, którzy przeszli na emeryturę lub osiągnęli wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, jest niezbędnym minimum w zakresie liberalizacji zasad wystawiania recept, jakiego oczekuje środowisko lekarskie. Prezydium podjęło również stanowisko jednoznacznie potępiające ataki medialne na prof. Tomasza Grodzkiego.

Następnym podjętym podczas spotkania tematem był komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV skierowany do pracowników ochrony zdrowia. Szczegóły komunikatu można znaleźć na stronie internetowej www.oil.lodz.pl.

Również na stronie internetowej OIL Łódź można znaleźć szczegóły komunikatu dotyczącego obowiązku sprawozdawczego za rok 2019 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Przewodniczący Ł. Jasek przypomniał również zgromadzonym, że Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przepisy zmieniły się od 1 stycznia 2020 r. W kolejnym zaś punkcie posiedzenia, przedstawił pismo, jakie wpłynęło do OIL w Łodzi dotyczące przeprowadzenia konkursu na pielęgniarkę naczelną w Szpitalu im. M. Pirogowa. Do komisji konkursowej jako przedstawiciela łódzkiej OIL przewodniczący zgłosił dr n. med. Alicję Lipkę-Kociszewską. Kandydatura została zaakceptowana przez zgromadzenie delegatów.

W dalszej części spotkania mówiono o zbliżającym się XXXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy, który odbędzie się 28 marca we Włyniu koło Warty. Dyskutowano o zgłoszeniu chętnych delegatów do pracy w komisjach zjazdowych (Mandatowo-Regulaminowej, Uchwal i Wniosków oraz Skrutacyjnej). Propozycje mają być zgłaszane do kolejnego posiedzenia Delegatury Łódzkiej. Dr Ł. Jasek poinformował też o konieczności przeprowadzenia uzupełniających wyborów podczas OZL: do Okręgowego Sądu Lekarskiego – na stanowisko sędziego; do Okręgowej Komisji Rewizyjnej – jeden lekarz dentysta; do Okręgowej Komisji Wyborczej – jeden członek z Delegatury Skierniewickiej. Poinformował również, że w związku z marcowym OZL do kapituły odznaczenia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, złożono dwa wnioski z Delegatury Łódzkiej. Zgłoszono kandydatury prof. dr. hab. n. med. Jerzego Bodalskiego i dr. n. med. Grzegorza Krzyżanowskiego. Zgromadzeni delegaci nie zgłosili uwag do zgłoszonych kandydatur. Pod koniec spotkania przedstawiono również ofertę kulturalną Klubu Lekarza. Wśród zbliżających się wydarzeń zalazły się: wystawa fotografii, Wieczór Flamenco, Ostatki Jazzowe i Biesiada Literacka.

Pod koniec spotkania głos zabrał prezes ORL Paweł Czekalski, przypominając zgromadzonym, że między innymi działania Konwentu Prezesów przyczyniły się do tego, że w szczególnych przypadkach lekarze mogą nadal wystawiać recepty papierowe. Prezes P. Czekalski nawiązał również do sprawy ataków medialnych na prof. T. Grodzkiego, przypominając inne sprawy, w których samorząd lekarski poparł szkalowanych lekarzy. Prezes wspomniał także o rozpoczynającym się właśnie remoncie kuchni w siedzibie OIL przy ulicy Czerwonej oraz o zbliżającym się remoncie windy.

Kolejne spotkanie Delegatury Łódzkiej zaplanowano na 9 marca 2020 r.

 

Wiceprezes ORL dr n. med. Łukasz Jasek, przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL

Relację przygotowała Justyna Kowalewska, rzecznik prasowy OIL