Data dodania: 8-05-2019


Czy dojdzie do połączenia piotrkowskich szpitali?

W Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, w dniu 12 marca br., odbyło się spotkanie dotyczące reorganizacji piotrkowskiej infrastruktury szpitalnej. Obok gospodarza spotkania - Piotra Wojtysiaka, starosty powiatowego, w debacie wzięli udział: Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki, Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz Artur Olsiński, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W czasie dyskusji zastanawiano się nad tym, czy inna struktura opieki szpitalnej w Piotrkowie Trybunalskim nie byłaby bardziej efektywna, niż obecnie istniejąca. Wśród możliwych rozwiązań zaproponowana została konsolidacja dwóch istniejących tu placówek: Powiatowego Centrum Matki i Dziecka oraz Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika, oparta na silnym organie założycielskim, czyli samorządzie województwa łódzkiego.

Starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak nie negował korzyści płynących z połączenia obu działających w mieście powiatowym szpitali,  czego sutkiem może być sprawniejsze zarządzanie nimi oraz obniżenie kosztów leczenia i diagnostyki. Podkreślał jednak, że ponieważ są one zarządzane przez różne organy założycielskie, konieczne jest ich porozumienie się, wzajemne uzupełnianie, a nie konkurowanie.

Zwrócił przy tym uwagę, że strategia rozwiązywania problemów zdrowotnych mieszkańców miasta i powiatu polega głównie na zwiększeniu ich bezpieczeństwa, zmniejszeniu poziomu zachorowalności i śmiertelności, skuteczniejszej opiece nad kobietami ciężarnymi, dziećmi i osobami w podeszłym wieku oraz kształtowaniu podstaw prozdrowotnych i proekologicznych. Dlatego nie jest przeciw konsolidacji, jednak należy jej dokonać z uwzględnieniem interesów obu stron: powiatu i województwa.

Było to pierwsze takie spotkanie, ale temat ma być kontynuowany. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół roboczy, który w oparciu o aktualne mapy potrzeb zdrowotnych województwa łódzkiego sprawdzi, jakie jest zapotrzebowanie na usługi szpitalne w regionie. Zespół ma rozpocząć prace z początkiem kwietnia, a do końca bieżącego roku powinny być znane jego ustalenia.

(Opr. NS)

 

Źródło: www.lodzkie.eu, www.epiotrkow.pl