Data dodania: 9-03-2019


Fundusz stypendialny NRL Izba sfinansuje młodym lekarzom szkolenie lub staż

Naczelna Rada Lekarska na swym posiedzeniu 25 stycznia 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego, wraz z regulaminem ich przyznawania. Celem utworzenia funduszu jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Za prawidłowy przebieg przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiada Komisja Stypendialna, w składzie:
lek. Michał Bulsa - przewodniczący , lek. dent - Wojciech Kaatz  lek. Robert Szczepara dr hab. n. med. Andrzej Wojnar  lek. Tomasz Kozioł 

O stypendia mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli trzydziestego piątego roku życia. Stypendia przyznawane są w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł. Środki te mogą być wykorzystane na zrealizowanie wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział, koszty zakwaterowania, dojazdu i na wyżywienie. Wnioski o stypendia będą rozpatrywane cztery razy w roku. Z funduszu finansowane będzie również uczestnictwo lekarzy w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: www.nil.org.pl powstała nowa zakładka „System Stypendialny“, gdzie są zamieszczone pliki do pobrania dla osób aplikujących. Znajduje się tam tekst samej uchwały NRL, wraz z regulaminem, a także załączniki do niej w postaci:

- formularza wniosku o przyznanie stypendium,

- dwóch informacji: o zasadach oceny wniosków oraz o procedurze wyłaniania laureatów stypendium,

- trzech formularzy do wypełnienia: sprawozdania z wykorzystania stypedium, oświadczenia dotyczącego ogłoszenia zjazdowego (w tym sesji plakatowej) oraz zgody ośrodka na odbycie stażu (tylko w przypadku wyjazdu indywidualnego).

Z  tekstem regulaminu przyznawania stypediów dla lekarzy i lekarzy z funduszu NIL można sie zapoznać na łamach naszego Biuletynu ORL (szara wkładka), załączonego do tego numeru „Panaceum“.

(Opr. NS)