Data dodania: 11-02-2019


Historia choroby nadal w wersji papierowej

Mamy dobrą wiadomość dla wielu lekarzy, prowadzących podmioty wykonujące działalność leczniczą (praktyki zawodowe), które realizują kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Minister zdrowia, w dniu 11 grudnia 2018 r., podpisał kolejną nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na mocy tego aktu prawnego uchylono wprowadzony wcześniej §10a załącznika do tegoż rozporządzenia.

Przypomnijmy, przywołany paragraf, w swej pierwotnej wersji, nakładał na niemal wszystkie placówki, podpisujące umowę z NFZ, obowiązek prowadzenia, i to począwszy już od 1 stycznia 2019 r., kolejnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy: historii choroby - w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne; historii zdrowia i choroby - w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.

Dostrzegając, że wielu lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej historii choroby (historii zdrowia i choroby) byłby niemożliwy do realizacji lub wiązałby się ze znacznymi utrudnieniami i kosztami, Naczelna Rada Lekarska podjęła starania, aby Minister Zdrowia wycofał się z tego pomysłu. W tej sprawie, w minionym roku, dwukrotnie wystąpiono do ministra zdrowia o zmianę przepisów, a swój postulat powtórzono także w czasie spotkania prof. Łukasza Szumowskiego z Prezydium NRL w lipcu 2018 r. Niemal w ostatniej chwili, minister zdrowia przychylił się do tych propozycji.

Opr. NS

Źródło:www.nil.org.pl

 

Na podstawie:1/ rozporządzenia MZ z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU 2018 r., poz. 2364); 2/ rozporządzenia  MZ z 28 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU 2017 r., poz. 1805);.3/ rozporządzenie MZ z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów udzielania świadczeń zdrowotnych (tekst. jedn.- DzU 2016 r., poz. 1146).