Data dodania: 14-07-2019


Jak oceniamy zmiany w ochronie zdrowia w 2018 r. Ankieta Naczelnej Izby Lekarskiej

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej można znaleźć wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie tysiąca dwustu osiemdziesięciu sześciu lekarzy i lekarzy dentystów, a dotyczące m.in. oceny wprowadzenia sieci szpitali, przepisów o zarobkach rezydentów i specjalistów, obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień, czy propozycji wprowadzenia zapisu o obowiązkach pacjentów. Trzy pytania dotyczyły ogólnej oceny kondycji zdrowotnej samych lekarzy.

 

 

 

 

 

Jak wynika z ankiety, wprowadzenie sieci szpitali wpłynęło w istotny sposób na pracę tylko 13% lekarzy i 2% lekarzy dentystów. Największy wpływ sieć miała oczywiście na lekarzy pracujących w szpitalach (20%), najmniejszy - na pracowników gabinetów niespecjalistycznych (1%). Dwie trzecie badanych, którzy zauważyli wpływ sieci na warunki swojej pracy, ocenia go jako negatywny.

 

Wprowadzenie przepisów o możliwości uzyskania wyższego wynagrodzenia przez lekarzy rezydentów zdecydowanie negatywnie oceniło około 15% respondentów, pozytywnie zaś - 66% lekarzy i 48% lekarzy dentystów. Jest to o tyle znamienne, że lekarze dentyści – rezydenci nie mogą z tej możliwości korzystać. Najwyższy odsetek (70%) zadowolonych z tego rozwiązania jest wśród lekarzy do trzydziestego szóstego roku życia, co wynika zapewne z faktu, że średni wiek ukończenia w Polsce pierwszej specjalizacji to aż 37 lat. Z kolei możliwość taką i to niezależnie od grupy wiekowej, do której należą.

 

Jeśli chodzi o zapisy regulujące uzyskanie wyższego wynagrodzenia przez lekarzy specjalistów, to uzyskały one relatywnie niski odsetek poparcia - wyniósł on 61 % wśród lekarzy i 54% wśród lekarzy dentystów. Zapisy dotyczące zarobków lekarzy specjalistów były oceniane dość podobnie wśród przedstawicieli różnych specjalności lekarskich.

 

Poraża natomiast skala poparcia (99%) dla proponowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz NRL zmian w przepisach prawnych o obowiązkach poszanowania przez pacjentów praw i godności osobistej personelu medycznego. Zgodnie z opinią autorów ankiety, postulat ten może być zatem traktowany jako głos całego środowiska. 97% respondentów poparło propozycję NRL o nałożeniu obowiązku informowania o braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę przez pacjenta, a 89% procent - wprowadzenie zapisu o możliwości odstąpienia przez lekarza od dalszego udzielania świadczeń, w przypadku uporczywego naruszania przez pacjenta jego obowiązków (oczywiście, jeśli nie zagrozi to bezpośrednio jego/jej życiu lub zdrowiu). Lekarze i lekarze dentyści chcieliby też wprowadzenia obowiązku respektowania przez pacjenta porządku udzielania świadczeń zdrowotnych (87%) oraz realizacji zaleceń wymaganych do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego przez pacjenta (89%). Ogółem 87% respondentów poparło możliwość wypisania pacjenta z kolejki, a 81% - obowiązek udzielania osobom wykonującym zawód medyczny informacji o swoim stanie zdrowia przez pacjentów.

 

Większe różnice między obydwoma zawodami zarysowały się w odpowiedziach dotyczących stosowania recept elektronicznych.  Z 11% do 15% wśród lekarzy oraz  z 2% do 7% wśród lekarzy dentystów wzrósł - w porównaniu z poprzednimi badaniami -  odsetek respondentów wystawiających zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Wzrósł też odsetek osób niewystawiających zwolnień w ogóle: z 17% do 21% wśród lekarzy i z 52% do 69% wśród lekarzy dentystów. Jednocześnie odnotowano istotny spadek odsetka osób wystawiających zwolnienia wyłącznie w formie papierowej, zarówno wśród lekarzy (z 52% do 26%), jak i wśród dentystów (z 42% do 18%).

 

Analiza czynników stanowiących poważne utrudnienia w wykonywaniu zawodu również ujawniła spore rozbieżności postrzeganych problemów. Mianowicie dla lekarzy największym problemem okazał się być poziom finansowania przez NFZ udzielanych świadczeń ( 71% respondentów) oraz zbyt niska liczba lekarzy (53%) i pielęgniarek (50%) w głównym miejscu pracy.  Dla lekarzy dentystów większą bolączką niż dla lekarzy jest niemożność uzyskania specjalizacji w dziedzinie, która jest dla nich najbardziej atrakcyjna oraz niemożność realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Warunki pracy pogorszyły się w 2018 roku dla 36% lekarzy i 33% lekarzy dentystów.

 

Napawające optymizmem są natomiast wyniki ankiety dotyczącej samooceny zdrowia lekarzy. Dobrze ocenia swoje zdrowie aż 74% ankietowanych, chociaż jednocześnie 46% osób przyznaje, że ma długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe. W 4% przypadków problemy te powodowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie zwykle osoby te wykonują.

 

Podsumowując, wyniki ankiety zgodne są z powszechnymi odczuciami i opiniami lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Patrycja Proc