Data dodania: 25-08-2019


Kolejna nowelizacja przepisów o prawach pacjenta Opiekun dziecka w szpitalu…

Tekst ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 16 maja 2019 r. posiada zaledwie dwa merytoryczne artykuły.

 

Tekst ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 16 maja 2019 r. posiada zaledwie dwa merytoryczne artykuły. Pierwszy z nich stanowi, że szpital musi zagwarantować bezpłatny pobyt w nim rodzicom i opiekunom, którzy towarzyszą swoim małoletnim dzieciom i lub osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnym. Drugi z kolei wprowadza możliwość przedłużenia do 30 czerwca 2021 r. obowiązywania umów na udzielenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przepisy ustawy wchodzą w życie po czternastu dniach opublikowania, czyli 15 lipca br.

 

W przypadku pierwszego zagadnienia, dotychczas obowiązujące prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, zapisane w art. 34 ustawy o prawach pacjenta i RPP, dotyczyło jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu. Dzięki zmianie przepisów, prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zostaną objęci pacjenci małoletni albo mający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa precyzuje, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad tymi pacjentami rozumie się prawo do pobytu z nimi, w podmiocie leczniczym, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Nowy przepis przewiduje też, że w takich przypadkach pobyt osoby towarzyszącej w placówce będzie bezpłatny.

 

Jeśli chodzi o drugą sprawę, to sam przepis jest bardzo prosty, bo chodzi o możliwość przedłużenia o kolejne dwa lata (na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ) obowiązywania umów na udzielanie świadczeń w zakresie AOS. Problem tkwi w tym, dlaczego w ogóle ten zapis znalazł się w omawianej noweli, skoro  ustawa, do której włączono poprawkę, ma się tematycznie nijak do kontraktowania świadczeń przez NFZ?

 

(Opr. NS)

 

 

 

Źródło: ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Dz.U. 2019 r., poz. 1128), politykaspołeczna.com