Data dodania: 3-07-2019


Lekarz jako funkcjonariusz publiczny. Krąg lekarzy objętych ochroną został rozszerzony

Jarosław Klimek

W związku z wejściem w życie – 24 sierpnia 2018 r. - ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), czyli tzw. „ustawy podwyżkowej”, czy „ustawy 6%”, zmienił się krąg lekarzy, którym w związku z wykonywaniem zawodu przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszom publicznym.

 

Na mocy przywołanej ustawy (art. 2, ust. 3) znowelizowany został bowiem art. 44 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r., który określa zakres tego przywileju.

 

Taka ochrona do 24 sierpnia 2018 r. przysługiwała i nadal przysługuje lekarzom, którzy wykonują czynności zawodowe w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadkach, o których mowa w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tj. gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki). Od 24 sierpnia 2018 r. ochroną objęto także lekarzy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Rozszerzona ochrona obejmuje zatem lekarzy, którzy wykonują zawód w podmiotach, które mają umowy na udzielanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez względu na rodzaj umowy, jaka wiąże lekarza z tym podmiotem (tj. niezależnie od tego, czy mają umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, czy o wolontariat). Przysługuje ona jednak tylko i wyłącznie w sytuacjach związanych z udzielaniem przez lekarza świadczeń zdrowotnych. Jest to istotne, bo art. 2 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty rozszerza katalog aktywności uznawanych za wykonywanie zawodu lekarza, np. o prowadzenie prac badawczych dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, czy kierowanie podmiotem leczniczym, ale wówczas ochrona prawna należna funkcjonariuszom publicznym już takich lekarzy nie obejmuje.

 

Ponieważ  omawiana nowela dotyczy art. 44 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r., nie ma wątpliwości, że na tych samych zasadach traktuje się zarówno lekarzy, jak i lekarzy dentystów.

 

mec. Jarosław Klimek,

 

radca prawny OIL w Łodzi