Data dodania: 7-09-2016


Lekarzu informuj o zmianach

Irena Elerowska

Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu ORL w Łodzi przypomina o obowiązku informowania o zmianach.

W imieniu Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, przypominam o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych i kontaktowych, a także dotyczące uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich  (Dz.U. z 2011 r., nr 219, poz. 1708).

 

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami),  których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

1)    zmiany imion i nazwiska (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu),

2)    uzyskania stopnia naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu),

3)    uzyskania specjalizacji (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu),

4)    uzyskania tytułu naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu),

5)    zmiany adresu zamieszkania ,numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej

6)    zmiany adresu do korespondencji,

7)    podjęcia wykonywania zawodu,

8)    zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,

9)    przejścia na emeryturę lub rentę.

 

Na lekarzu (lekarzu dentyście) ciąży także obowiązek przekazania dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza (lekarza dentysty) – każdorazowo przy zmianie miejsca zatrudnienia lub - jeśli zatrudnienie jest długotrwałe - przynajmniej raz na pięć lat.

Stanowisko Nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 listopada 2005r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty:

a) w przypadku stosunku pracy – świadectwo pracy lub zaświadczenie
od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy,

b) w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy (dotyczy umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o szkolenie lekarza, nie dotyczy natomiast kontraktu),

c) w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

d) w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym, zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy.

e) w przypadku wykonywania zawodu wyłącznie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej (lekarsko-dentystycznej) – oświadczenie (formularz do pobrania na stronie internetowej www.oil.lodz.pl w zakładce „Formalności”).

 

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną na e-mail: basia.s@oil.lodz.pl  lub  e.lenartowicz@hipokrates.org , faksem pod numer 42 683 13 78, pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, ul.Czerwona 3, pok. 9.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Działem Rejestru Lekarzy pod numerem telefonu 42 683 17 14 lub 42 683 17 15, albo powyższymi adresami e-mail.

 

Irena Elerowska

przewodnicząca Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu