Data dodania: 7-05-2019


List prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów Senatorem się bywa, lekarzem się jest

W czerwcu 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy kolejnej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sejm ją uchwalił 21 lutego br., senat przyjął pospiesznie bez poprawek, a prezydent podpisał, pomimo sprzeciwów samorządu lekarskiego. Ustawa ta dotyczy głównie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia , lecz zawiera również inne, wysoce szkodliwe i niebezpieczne dla lekarzy i lekarzy dentystów przepisy.

Nowelizacja, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 52a ustawy refundacyjnej, rozszerza możliwość nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców, realizujących kontrakt z NFZ, kar administracyjnych w związku z ordynacją leków refundowanych w przypadku:

1)        prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;

2)        nieprowadzenia dokumentacji medycznej;

3)        wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;

4)        wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;

5)        wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.

 Wskazane powyżej przypadki, w których możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej, są tożsame z sytuacjami przewidzianymi w obecnie obowiązującym art. 48, ust. 7a, ustawy refundacyjnej, obligującym lekarza do zwrotu kwoty nienależnej refundacji. Oznacza to, że nowo uchwalone przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzją dodatkową sankcję, która będzie stosowana równolegle z tą w postaci zwrotu nienależnej refundacji, czyli umożliwi podwójne karanie lekarzy.

Jak informuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzej Matyja, w liście otwartym skierowanym do lekarzy i lekarzy dentystów, to niekorzystne rozwiązanie było negatywnie ocenione w toku konsultacji społecznych w stanowisku Prezydium NRL, w którym domagano się jego usunięcia. Niestety,  uwagi samorządu lekarskiego (wielokrotnie jeszcze później ponawiane) nie zostały uwzględnione na żadnym etapie prac legislacyjnych nad ustawą.

Jedynie podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu, senator sprawozdawca – Konstanty Radziwiłł oznajmił, że krytykowany przez NRL przepis będzie (w związku z kontrowersjami, jakie wywołuje) przedmiotem pilnych prac zmierzających do jego  nowelizacji, prowadzonych z udziałem samorządu lekarskiego. Tym samym oficjalnie z senackiej trybuny potwierdził poczynione w Komisji Zdrowia uzgodnienia, że krytykowany przepis zostanie w najbliższym czasie zmieniony. W liście prezesa można przeczytać jeszcze komentarz:

„Senatorem się bywa, lekarzem się jest. Oczekuję od doktora Konstantego Radziwiłła dotrzymania słowa. Będziemy bacznie obserwować drogę legislacyjną, która doprowadzi do zmiany krzywdzącego dla nas i kontrowersyjnego zapisu”.

(Opr. NS)

fot. Gazeta Lekarska

 

Źródło: www.nil.org.pl