Data dodania: 11-02-2019


ŁOW NFZ wyjaśnia Podwyżki dla specjalistów

W odpowiedzi na liczne wątpliwości, dotyczące sposobu realizacji przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw (Dz.U 2018 r., poz. 1532), Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia:

„[…] zgodnie z zapisami art. 4 ww. ustawy, wzrost wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację i spełniającym łącznie warunki:

1/ są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;

2/ zobowiążą się wobec pracodawców do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z NFZ z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-12, 15 i 16 ustawy zmienianej, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach długoterminowych.

Powyższe oznacza, iż wszyscy lekarze posiadający pierwszy jak i drugi stopień specjalizacji, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczący w udzielaniu tych świadczeń, są uprawnieni do otrzymania podwyżki, o ile zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z NFZ, za wyjątkiem zakresów wyłączonych w pkt 2. Tym samym jeżeli lekarze pracujący w zespołach lekarskich szpitali wysokospecjalistycznych (np. patomorfolodzy, genetycy) udzielają lub uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych, to w rozumieniu przepisów powinni otrzymać wzrost wynagrodzenia do kwoty ustawowej.

Informujemy ponadto, że lekarz zatrudniony w wymiarze jednego etatu  i w związku z tym otrzymujący jedno wynagrodzenie zasadnicze w wysokości niższej niż 6750 zł, który w ramach tego jednego etatu udziela zarówno świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, jak i świadczeń ambulatoryjnych, powinien mieć podwyższone należne mu wynagrodzenie zasadnicze za jeden pełny etat do kwoty 6750 zł. Ustawodawcza, regulując kwestie tych podwyżek, nie przewidział bowiem mechanizmu proporcjonalnego obniżania kwoty, do której podwyższane ma być wynagrodzenie zasadnicze lekarza spełniającego warunki określone w art. 4 ust. 3 tej ustawy, w zależności od tego, w jakiej części etatu lekarz ten udziela świadczeń w warunkach całodziennych lub całodobowych, a w jakiej w warunkach ambulatoryjnych. Ustawa jednakże  nie przewiduje podwyższenia wynagrodzenia dla lekarzy udzielających jedynie świadczeń pacjentom w trybie ambulatoryjnym.”

(Opr. NS)