Data dodania: 25-08-2019


Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia Zasady odpracowania tzw. bonu lojalnościowego

W związku z licznymi wątpliwościami, Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie interpretacji art. 16j ust. 2b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.), dotyczący zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego.

 

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może złożyć deklarację, dotyczącą zobowiązania do wykonywania zawodu lekarza na RP w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat, jakie przypadają od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez podmioty weryfikujące odbycie tego szkolenia, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu, w zamian za zwiększone wynagrodzenie zasadnicze (art. 16j ust. 2b). W przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego, dwuletni okres wykonywania zawodu ulega proporcjonalnemu skróceniu.

 

Jak wyjaśnia resort, oznacza to m.in., że „lekarz odpracowujący zobowiązanie może podjąć zatrudnienie w kilku różnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w różnych wymiarach czasu pracy w różnym okresie, proporcjonalnie do okresu pobieranego zwiększonego wynagrodzenia, w ciągu pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Ważne jest, aby łączny wymiar czasu pracy stanowił równoważnik pełnego etatu. W komunikacie zaznaczono jednak, że „w przypadku odpracowywania zobowiązania w niepełnym wymiarze czasu pracy w jednym podmiocie wykonującym działalność leczniczą, okres odpracowywania przedłuża się o czas stanowiący różnicę między pełnym i niepełnym wymiarem czasu pracy.” Przykładowo lekarzowi zatrudnionemu wyłącznie na 1/2 etatu, który ma do odpracowania 100 dni, czas odpracowania przedłuża się do 200 dni.

 

(opr. NS)

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zasad-odpracowania-tzw-zobow...