Data dodania: 28-09-2017


NFZ: Przywileje dla opozycjonistów

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych zyskały prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przywilej ten będzie im przysługiwał od 31 sierpnia 2017 r.

Chodzi o świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w szpitalach oraz świadczenia  specjalistyczne udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Oznacza to, że placówka zdrowotna udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących. Co więcej, wymienione osoby posiadają też prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Co do zasady, wskazane wyżej osoby powinny mieć udzielone świadczenie zdrowotne w dniu zgłoszenia się do jednostki ochrony zdrowia, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe - świadczeniodawca ma obowiązek wyznaczyć im inny termin przyjęcia (również poza kolejnością). Przy czym świadczenie u specjalisty (czyli w AOS) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rodziny wymienionych osób (małżonkowie, dzieci) - nie mogą korzystać z takich samych jak oni uprawnień.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany, ŁOW NFZ informuje, że obecnie - uwzględniając brzmienie przepisu obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 r. -  ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych mają:

  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
  • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawią legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" oraz
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

(opr. NS)

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, z 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1386 ze zm.), która zmieniła art. 47 oraz art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).