Data dodania: 3-07-2019


Nowe przepisy od 1 maja 2019 r. Zmiany dotyczące kas fiskalnych

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 r., poz. 816). Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian, które dotykają również lekarzy i lekarzy dentystów, używających urządzeń fiskalnych.

 

Poniżej przedstawiamy najpilniejsze i najważniejsze zmiany dotyczące wszystkich podatników od 1 maja 2019 r. (w tym lekarzy i lekarzy dentystów), które polegają na wprowadzeniu:

 

1) - obowiązku przeszkolenia każdej osoby obsługującej urządzenie fiskalne z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów, a także ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad;

 

Przeszkolenie musi być potwierdzone  pisemnym oświadczeniem osoby przeszkolonej (jego wzór jest załącznikiem do rozporządzenia), podpisywanym w dwóch egzemplarzach – jeden dla lekarza i jeden dla osoby przeszkolonej. Osoba przeszkolona składa je przed rozpoczęciem pracy na kasie fiskalnej, a w przypadku osób pracujących na kasie przed 1 maja 2019 r. - oświadczenia powinny być uzupełnione do 31 maja 2019 r. 

 

2)  - obowiązku przeprogramowania stawek VAT w każdym użytkowanym urządzeniu fiskalnym według nowych zasad;

 

Zgodnie z rozporządzeniem (art. 6, ust.1, pkt 5), wszyscy podatnicy, prowadzący ewidencję, mają obowiązek „przypisywać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku” do konkretnych stawek VAT. Wcześniej użytkownik kasy decydował jaką stawkę przypisze do jakiej litery, teraz w rozporządzeniu określa się, że do „A” przypisana jest stawka 22% albo 23%, do „B” – 7% albo 8%, itd. Jeśli użytkownik kasy inaczej przypisywał stawki do poszczególnych liter, to będzie musiał przeprogramować kasę najpóźniej do 31 lipca 2019 r.

 

3)  - kary pieniężnej w wysokości 300 zł, nakładanej przez Urzędy Skarbowe na podatników za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej wykonanego w obowiązującym terminie.

 

Poza uiszczeniem kary pieniężnej, użytkownik kasy fiskalnej będzie musiał  dokonać zwrotu ulgi, otrzymanej w związku z zakupem urządzenia fiskalnego – jeśli przegląd nie zostanie przeprowadzony w ciągu trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy. Celem weryfikacji faktu wykonania przeglądu technicznego wszystkie serwisy urządzeń fiskalnych zostały zobowiązane od 1 maja 2019 r. do przesyłania wykazu wykonanych przeglądów technicznych do Urzędów Skarbowych właściwych dla danego podatnika.

 

xxx

 

Informujemy również, że od początku 2021 r. lekarze i lekarze dentyści będą zobowiązani do używania wyłącznie kas online, które na bieżąco przesyłać będą informacje o zarejestrowanych przy pomocy kasy operacjach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych, a z czasem wyeliminuje całkowicie kasy fiskalne z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

 

(więcej na ten temat - w jednym z kolejnych numerów „Panaceum”)

 

mec. Jarosław Klimek,

 

radca prawny OIL w Łodzi

 

 

 

(opr. NS)