Data dodania: 3-07-2019


Nowe świadczenie socjalne OIL Dopłaty do szczepień dzieci i seniorów

Łódzka Okręgowa Rada Lekarska zdecydowała o przyznaniu lekarzom i lekarzom dentystom - członkom Okręgowej Izby Lekarskiej prawa do kolejnego świadczenia socjalnego, przysługującego im na mocy regulaminu Komisji Bytowej OIL.

 

Chodzi o dofinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych dla lekarzy i lekarzy dentystów seniorów oraz dla dzieci z rodzin lekarskich.

 

Zasady dofinansowania szczepień ustalone zostały uchwałą ORL nr 660/VIII/2019 z 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany  Regulaminu Komisji Bytowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, poprzez dodanie § 5 ust. 6. Z kolei kwoty dofinansowania tegorocznych szczepień (zgodnie z upoważnieniem Rady) określiło Prezydium ORL w Łodzi, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1179/P-VIII/2019, z 26 marca 2019 r.

 

Dofinansowanie przysługuje na pokrycie kosztów:

 

1. szczepienia przeciwko pneumokokom - lekarzy i lekarzy dentystów, członków OIL, którzy w chwili szczepienia ukończyli 70 lat;

 

2. przeciwko pneumokokom oraz meningokokom - dzieci, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jednym z rodziców jest członekOIL.

 

Dofinansowanie jest wypłacane w 2019 r. w kwocie:

 

1. 300,00 zł - jednego szczepienia lekarzy i lekarzy dentystów seniorów; 

2. 200,00 zł - jednego szczepienia dzieci lekarskich przeciwko pneumokokom;

 

3. 300,00 zł - jednej dawki szczepienia dzieci lekarskich przeciwko meningokokom.

 

Kwotę dofinansowania jednego szczepienia ORL ustala na każdy rok kalendarzowy oddzielnie, po zapoznaniu się ze średnimi rynkowymi cenami szczepionek. Dofinansowywana jest wyłącznie jedna dawka danego szczepienia i po jego wypłacie nie można ubiegać się o dofinansowanie kolejnych dawek tego samego szczepienia. Osobie uprawnionej może być wypłacone dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż faktycznie poniesiony koszt szczepionki.

 

Opisane wyżej szczepienia dofinansowywane są z budżetu Komisji Bytowej do łącznej kwoty pięćdziesiąt tysięcy złotych w roku kalendarzowym. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków. Podstawą jego wypłaty jest: imienny dowód zakupu szczepionki oraz zaświadczenie o zaszczepieniu osoby, której świadczenie przysługuje. Na wyżej opisanych zasadach dofinansowane są szczepienia po 1 stycznia 2019 r.

 

(Opr. NS)

 

 -----------------

 

Z Regulaminem Komisji Bytowej OIL w Łodzi można się zapoznać na stronie: http://www.oil.lodz.pl/komisja-bytowa. Tam równie dostępne są wnioski o dofinansowanie szczepionek dla dzieci z rodzin lekarskich oraz dla lekarzy i lekarzy dentystów - seniorów.