Data dodania: 21-10-2018


Nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W każdym gabinecie stomatologicznym kontrole przedstawicieli sanepidu wzbudzają wiele emocji. Z ust do ust przekazywane są informacje, „co tym razem okazało się źle i co trzeba jeszcze zrobić”. Bezpośrednie potyczki pojedynczych lekarzy dentystów z urzędnikami przeniosły się ostatnio na nową płaszczyznę - korespondencji pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Wymiana pism wywiązała się jeszcze za czasów, gdy prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej był dr n. med. Maciej Hamankiewicz, na skutek  skierowanej do niego prośby o interwencję, w sprawie nakazu wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu. Nakaz dotyczył zwiększenia częstości wykonywania testów biologicznych procesu sterylizacji w autoklawie z „raz na trzy miesiące” do „raz na tydzień” .

Przypomnijmy, że najczęściej stosowanym testem biologicznym  w gabinetach lekarskich jest Sporal A, biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. Ma on formę małego paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus o zdolności do przejścia w formy wegetatywne. Po umieszczeniu paska w autoklawie przeprowadza się cykl sterylizacji, a następnie test dostarcza się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie przeprowadzana jest hodowla. Test jest inkubowany w temperaturze 56 st. C. przez 7 dni; w przypadku gdy sterylizacja jest skuteczna, bulion pozostaje klarowny.

 

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) - Marek Posobkiewicz, przychylił się do opinii powiatowego inspektora z Brzegu, powołując się na wydane w 2017 r. „Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji (…)”. W tym miejscu warto wyjaśnić, że zgodnie z tymi wytycznymi, częstość wykonywania testów biologicznych, w przypadku sterylizacji w procesach z automatyczną rejestracją parametrów, zalecana jest „raz na tydzień”. Natomiast stare wytyczne GIS z 2011 r. z 2017 r., zalecały wykonywanie takich testów „raz na kwartał” (dodajmy, że w Łódzkiem do 2017 r. sanepid wymagał wykonania takiego testu raz na miesiąc). Z kolei zalecana częstość wykonywania testów w przypadku sterylizacji w procesach bez automatycznej rejestracji parametrów pozostaje bez zmian, mianowicie  - test należy umieścić „do każdego wsadu”.

 

Kontynuując sprawę, w lipcu 2018 r., GIS rozesłał pisma zawierające nowe wytyczne, do wszystkich Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych. Konieczność zwiększenia częstości wykonywanych testów, umotywował załączoną pisemną opinią dr n.med. Grzegorza Juszczyka, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

W odpowiedzi na działania GIS, w sierpniu 2018 r., lek. dent. Andrzej Cisło, nowy wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NIL, wystosował do niego oficjalne pismo, w którym założenia zawarte w „Ogólnych Wytycznych” z 2017 r., nazwał „miejscami zbyt daleko idące i nie zawierające uzasadnienia”. Podkreślił w nim, że:

 

- nie ma danych epidemiologicznych, wskazujących  na konieczność aż tak drastycznego zwiększania kontroli procesu sterylizacji w autoklawach w gabinetach dentystycznych;

 

- decyzja inspektora nie została skonsultowana z innymi środowiskami w kraju, zajmującymi się problemami dekontaminacji w placówkach służby zdrowia;

 

- wykonanie testu wiąże się z oczekiwaniem na wzrost drobnoustrojów przez siedem dni, w związku z tym cotygodniowy wymóg wykonania takiego testu jest co najmniej kontrowersyjny i mocno dezorganizujący funkcjonowanie placówki;

 

- autoklaw jako wyrób medyczny posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i nie jest chyba rolą lekarza kontrolowanie jakości pracy urządzenia;

 

-  wszystkie wyniki badań są ujęte w raporcie wewnętrznym placówki, a ewentualny wynik negatywny jest odnotowany w dokumentacji laboratorium.

 

Zwrócił ponadto uwagę na sprzeczność wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących przechowywania dokumentacji procesów dekontaminacji, z ogólnymi zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z listopada 2015 r. Zaznaczył również, że wprowadzone przez niego zmiany nie zostały jak dotąd uwzględnione w nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeni chorób zakaźnych u ludzi. 

 

xxx

 

Trudno odpowiedzieć, gdzie jest granica, która pozwalałaby na całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażenia. Niewątpliwie „ troska” urzędników o zdrowie pacjenta zawsze będzie padała na podatny grunt. Jednak dla lekarzy dentystów nowe pomysły wiążą się nie tylko z dezorganizacją pracy, ale i dotkliwymi kosztami.

 

Patrycja Proc

 

 

PS. „Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku, wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”, są dostępne pod adresem: https://pssepolice.pis.gov.pl/plikijednostki/wsseszczecin/pssepolice/use...

 

 

 

Źródło:

 

https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/k....