Data dodania: 14-11-2018


Nowy rok akademicki, pod rządami nowej ustawy Inauguracja w naszej Alma Mater

W dniu 28 września 2018 r., w Auli 1000 Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po raz kolejny zainaugurowano nowy roku akademicki w naszej Alma Mater.

Uczelnia wzbogacił się, za sprawą przekazanego od premiera Jarosława Gowina czeku, o ponad 39 milionów złotych na cele inwestycyjne. Kwota ta została przekazana w obligacjach skarbowych.

Audytorium wypełnili studenci pierwszego roku wszystkich wydziałów uczelni. Liczną grupę (patrząc z perspektywy, coraz liczniejszą) stanowili słuchacze studiów angielskojęzycznych, w tym roku było ich stu sześćdziesięciu, a także studenci w mundurach. Ci ostatni to podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w liczbie stu dwudziestu podchorążych, skierowanych do odbycia studiów medycznych w Łodzi. Ogółem studia na łódzkim UM-edzie rozpocznie na pierwszym roku trzy tysiące młodych ludzi, w tym a ogółem (na wszystkich latach i wydziałach) będzie ich ponad dziewięć tysięcy.

Uroczystość zaszczycili liczni goście, między innymi wicewojewoda łódzki - lekarz Karol Młynarczyk, prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Artur Olsiński, rektorzy wyższych szkół naszego miasta, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy łódzkich szpitali. W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w uroczystości wzięli udział jej prezes - dr n. med. Paweł Czekalski oraz sekretarz - lek. Mateusz Kowalczyk.

W swym przemówieniu rektor uczelni - prof. Radzisław Kordek stwierdził, że cyt: „Uniwersytet Medyczny jest instytucją szczególną, odwołującą się do akademickiej obyczajowości, respektującą zasadę służby społecznej i działającą dla pożytku publicznego”. Słowa te można także odnieść do Izby Lekarskiej, która jako samorząd zawodu zaufania publicznego, sprawuje w interesie publicznym pieczę nad jego wykonywaniem. Tak stanowi ustawa o izbach lekarskich.

Są w naszym mieście dwie największe instytucje, skupiające lekarzy i lekarzy dentystów: Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska. Uczelnia wchodzi w rok akademicki 2018/2019 pod rządami przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Myślę, że podobnie jak naszemu samorządowi, pomimo wprowadzania różnych przekształceń w ochronie zdrowia, udaje się utrzymać wysoki status zawodu lekarza, tak również nasza uczelnia wyjdzie obronną ręką z tej reformy.

Życzę naszym przyszłym młodym kolegom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy,  uczelni dalszego rozwoju i sukcesów naukowo - dydaktycznych, a nam wszystkim dużo zdrowia. Mimo bowiem starań naszej Alma Mater, jest nas lekarzy i lekarzy dentystów wciąż za mało, a o reformach ochrony zdrowia… lepiej nie mówić.

Vivat Academia, Vivat Profesores.

Paweł Czekalski