Wydawca

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

93-005 Łódź, ul. Czerwona 3

sekretariat redakcji: panaceum@oil.lodz.pl

 

www.panaceum.lodz.pl

 

Komisja Informacyjno-Wydawnicza ORL VII kadencji

Grzegorz Krzyżanowski (przewodniczący),

Patrycja Proc (wiceprzewodnicząca ds. „Panaceum”),

Przemysław Karpiński (wiceprzewodniczący ds. mediów elektronicznych),

Bogumiła Kempińska-Mirosławska (wiceprzewodnicząca ds. Sekcji Historyczno-Medycznej).

 

Kolegium redakcyjne „Panaceum”

Przewodnicząca: Patrycja Proc,

Redaktor Naczelna: Agnieszka Danowska-Tomczyk,

Krystyna Borysewicz-Charzyńska,

Paweł Czekalski,

Włodzimierz Kardas,

Bogumiła Kempińska-Mirosławska

Mateusz Kowalczyk

Fabian Obzejta,

Barbara Szeffer-Marcinkowska.

 

Redaktor naczelna wydania papierowego

Agnieszka Danowska-Tomczyk


Redaktor naczelna portalu internetowego

Justyna Kowalewska

 

Osoby współpracujące

Sekretarz redakcji: Alina Paradowska
Współpraca: Ewa Juszyńska-Poradecka
Informatyk: Bartłomiej Nowak

 

Druk

SPRINT STUDIO

Jarosław Szejner

 

Skład komputerowy

Jakub Kierc
KIERC.NET

 

Nakład wydania papierowego

13 000 egz.

 

Numer ISSN

1233-9938

 

Uwaga autorzy tekstów i zdjęć!

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz redagowania nadesłanych tekstów, nie zwraca materiałów niezamówionych.

Zdjęcia prosimy przesyłać w formacie JPG, TIF lub RAW, ich rozmiar nie powinien być mniejszy niż ok. 1500 x 1000 pikseli.