Data dodania: 7-05-2019


Obowiązek aktualizacji danych w rejestrze

Irena Elerowska

Lekarze oraz lekarze dentyści mają obowiązek dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W imieniu Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi przypominam o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  (Dz. U. z 2011 r Nr 219, poz. 1708).

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami),  których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

1)    zmiany imion i nazwisk (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)

2)    uzyskania stopnia naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)

3)    uzyskania specjalizacji (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)

4)    uzyskania tytułu naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)

5)    zmiany adresu zamieszkania/zameldowania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej

6)    zmiany adresu do korespondencji

7)    podjęcia wykonywania zawodu

8)    zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP (w formie oświadczenia - formularz do pobrania na stronie internetowej www.oil.lodz.pl w zakładce „Formalności”)

9)    przejścia na emeryturę lub rentę (na podstawie kserokopii decyzji przyznającej świadczenie)

Obowiązek ten dotyczy również dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty – każdorazowo przy zmianie miejsca zatrudnienia, lub jeśli zatrudnienie jest długotrwałe przynajmniej raz na 5 lat.

Stanowisko Nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 listopada 2005 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty; są to w przypadku::

a) stosunku pracy – świadectwo pracy lub zaświadczenie
od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy,

b) umowy cywilnoprawnej – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza, kontrakt)

c) odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

d) umowy z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy.

e) wykonywania zawodu wyłącznie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej/lekarsko-dentystycznej – oświadczenie (formularz do pobrania na stronie internetowej www.oil.lodz.pl w zakładce „Formalności”)

xxx

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną: w.lukomski@hipokrates.org  lub e.lenartowicz@hipokrates.org, faksem pod numer 42 683 13 78, pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze OIL w Łodzi – pok. 9.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Działem Rejestru Lekarzy, tel. 42 683 17 15 lub 42 683 17 21, albo powyższe adresy e-mail.

 

Irena Elerowska,

przewodnicząca Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu ORL w Łodzi