Data dodania: 9-03-2019


Pomyślny finał izbowej interwencji: Nowa procedura przy zmianie miejsca rezydentury

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, zgłosiła się lekarka, która już po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a jeszcze przed rozpoczęciem specjalizacji w trybie rezydentury - z istotnych powodów rodzinnych - zwróciła się o zmianę miejsca jej odbywania.

Niestety, sprawy nie udało jej się załatwić i dlatego poprosiła o pomoc naszą (czyli swoją) izbę lekarską. Interwencja ta okazała się być skuteczną, a wicewojewoda łódzki - Karol Młynarczyk, informując Okręgową Radę Lekarską o pomyślnym rozwiązaniu problemu lekarki, przekazał następujące wyjaśnienie:

„W obowiązujących przepisach prawa brak jest regulacji prawnej dotyczącej sposobu zmiany miejsca odbywania specjalizacji przed jej rozpoczęciem, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Z art. 160, ust. 1, pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 617, zwóź. Zm.) wynika jedynie, iż lekarz ma obowiązek rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w okresie trzech miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez organ kierujący do odbycia szkolenia. Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom lekarzy oraz aby uniknąć wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości, uzgodniono następującą procedurę.

1) Lekarz nie może rozpocząć szkolenia w jednostce, do której został skierowany;

2) Lekarz musi złożyć stosowny wniosek o skierowanie do preferowanej przez siebie jednostki, posiadającej miejsce akredytacyjne do prowadzenia specjalizacji w danej dziedzinie medycyny;

3) Wybrana przez lekarza placówka musi dysponować wolnym miejscem szkoleniowym lub - w ciągi miesiąca od dnia złożenia wniosku - miejsce to musi się zwolnić. Termin ten podyktowany jest obowiązkiem zastosowania normy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096);

4)  W przypadku braku wolnego miejsca w danej placówce, lekarz - po upływie miesiąca od złożenia wniosku - zobowiązany jest do ponownego złożenia stosownego wniosku.

Należy podkreślić, że w przypadku złożenia wniosków dotyczącej konkretnej placówki przez większą liczbę lekarzy, pod uwagę zostanie wzięty wynik postępowania kwalifikacyjnego.

W  przypadku braku możliwości zmiany miejsca szkolenia specjalizacyjnego w wyżej wymienionym terminie trzech miesięcy przez lekarza zakwalifikowanego do odbycia szkolenia w trybie rezydentury, zmiana miejsca  odbywania tego szkolenia może nastąpić dopiero po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do obywania szkolenia specjalizacyjnego , zgodnie z przepisami ustawowymi (art. 16h, ust. 8  ww. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).”

Wicewojewodzie K. Młynarczykowi dziękujemy za pomyślne rozwiązanie problemu lekarki. Publikujemy jego wyjaśnienie w tej sprawie, gdyż - jak można przypuszczać - uzgodniona procedura może zainteresować także innych lekarzy, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji jak opisana.

(Opr. NS)