Data dodania: 7-05-2019


Prawniczy Newsletter Medyczny (kwiecień 2019)

mec. Jarosław Klimek,

Najważniejsze zmiany w prawie w lutym, marcu i kwietniu 2019. Sprawdź, czy Ciebie dotyczą.

 • 7 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019 r., poz. 226). Do katalogu dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, dodano pozycję „psychoterapia dzieci i młodzieży” oraz zmieniono niektóre oznaczenia kodowe.
 • 23 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka administrującego Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych (Dz.U. 2019 r., poz. 350). Ośrodkiem administrującym ten Systemem jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.
 • 25 lutego 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 357 opublikowano jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
 •  1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 2019 r., poz. 395). Rozporządzenie m.in. pozwala w niektórych przypadkach wydawać orzeczenia lekarzom POZ na podstawie bilansu zdrowia lub dokumentacji medycznej.
 • 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. 2019 r., poz. 396). Rozporządzenie m.in. pozwala w niektórych przypadkach wydawać orzeczenia lekarzom POZ na podstawie bilansu zdrowia i dokumentacji medycznej.
 •  1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2019 r., poz. 397). Zmianie uległ załącznik nr 1 do rozporządzenia „Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji” w zakresie warunków udzielania świadczeń „Porada specjalistyczna - medycyna sportowa”.
 •  6 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody (Dz.U. 2019 r., poz. 313). Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
 •  8 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 333). Zmiany dotyczą:

- przepisów regulujących kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych,

- informacji o warunkach udzielenia świadczenia,

- zmian dotyczących informacji na temat list oczekujących na świadczenia.

 • 9 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (Dz.U. 2019 r., poz. 353). Celem głównym programu pilotażowego jest ocena efektywności organizacyjnej i klinicznej modelu kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca, a rozporządzenie określa warunki realizacji tego programu. Celami szczegółowymi programu pilotażowego są:

1) wczesne wykrywanie niewydolności serca i określenie jej etiologii;

2) spowolnienie postępu niewydolności serca;

3) optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w leczeniu szpitalnym w opiece nad osobami z niewydolnością serca przez wdrożenie systemu referencyjności w opiece nad osobami z niewydolnością serca;

4) poprawa długości i jakości życia osób z niewydolnością serca oraz ograniczenia liczby zaostrzeń niewydolności serca.

 • 1 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U. 2019 r., poz. 237). Rozporządzenie określa:

1) wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego;

2) warunki realizacji świadczeń gwarantowanych przez: - specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego; - podstawowy zespół ratownictwa medycznego;

- lotniczy zespół ratownictwa medycznego.

 • 1 czerwca 2019 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r., poz. 399). Zmiany dotyczą wprowadzenia procedury kontroli przez NFZ:

I. realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1) organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także z wymaganiami określonymi w tej umowie;

3) zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych;

4) przestrzegania zasad wystawiania recept;

5) posiadania uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawody medyczne;

6) wykonywania obowiązków nałożonych na świadczeniodawcę związanych z realizacją tej umowy w zakresie innym niż określony w pkt 1–5.

II. realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podmiotów, którym ustawa przyznaje takie uprawnienia i obowiązki w zakresie:

1) zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych finansowanych ze środków publicznych;

2) przestrzegania zasad wystawiania recept refundowanych oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne objęte refundacją.

III. realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Ze względu na wagę i zakres zmian, zostaną one omówione odrębnie.

 

mec. Jarosław Klimek,

radca prawny OIL w Łodzi