Od 1 października br. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Osoby, którym będzie ono przysługiwać, muszą okazać zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, uzyskanym od lekarza POZ...

Informacja zawarta w piśmie z ZUS-u dot. upowszechniania informacji o sposobie działania funkcji dot. wystawiania i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS pod kątem danych osobowych z prośbą o zapoznanie się.

Przypuszczam, że opisany poniżej przypadek mógłby być jedynym tego rodzaju w annałach sądownictwa lekarskiego. Jednakże w naszym systemie prawa orzeczenia sądów lekarskich nie mają formalnie charakteru precedensów prawnych, a więc nie tworzą...

7 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na stronie internetowej NFZ można się zapoznać z Zarządzeniem Prezesa (nr 55/2019/DEF) z 31 maja 2019 r., które przewiduje możliwość przyznania świadczeniodawcom dofinansowania do zakupu oprogramowania potrzebnego do wystawiania elektronicznych...

Tekst ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 16 maja 2019 r. posiada zaledwie dwa merytoryczne artykuły.

W związku z licznymi wątpliwościami, Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie interpretacji art. 16j ust. 2b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617...

Z pewnym opóźnieniem przeczytałem, opublikowany w kwietniowym numerze „Panaceum” nr 4/2019, interesujący wywiad z dr. n. med. Lesławem Jackiem Pypciem, który od grudnia ubiegłego roku pełni funkcję jednego z dwojga mediatorów w Naczelnej Izbie...