Wciąż budzą wątpliwości niektóre zapisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1532, z późn. zm.).

„Czy w przepisach Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się zapis ograniczający ramy czasowe wizyty jednego pacjenta u lekarza specjalisty?” - takie pytanie zadał w jednym ze swoich pism prezes ORL - Paweł Czekalski

Bronisław R. (lat 60) zgłosił się w czerwcu 2013 r. do poradni Klinicznego Centrum Medycznego z powodu bólów w kończynie dolnej lewej. Po badaniu neurologicznym oraz na podstawie oceny rezonansu magnetycznego (NRI) neurolog doszukał się pewnych...

Najważniejsze zmiany w prawie w lutym, marcu i kwietniu 2019. Sprawdź, czy Ciebie dotyczą.

Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.

Lekarze oraz lekarze dentyści mają obowiązek dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty.

Z dniem 9 lutego 2019 r., po czternastu dniach od opublikowania, weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Te inne akty prawne to głównie ustawa o prawach...