Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina o konieczności dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, zgłosiła się lekarka, która już po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a jeszcze przed rozpoczęciem specjalizacji w trybie rezydentury - z istotnych powodów rodzinnych - zwróciła się o zmianę miejsca...

Naczelna Rada Lekarska na swym posiedzeniu 25 stycznia 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego, wraz z regulaminem ich przyznawania. Celem utworzenia...

Naczelna Rada Lekarska, na posiedzeniu 25 stycznia 2019 r., podjęła uchwałę w sprawie złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra środowiska z 12 grudnia 2014 r. w...

Rezydent zamieścił w swoim profilu prywatnym na Facebooku fragment elektronicznej dokumentacji medycznej, sporządzonej przez kierownika jego specjalizacji.

Minister zdrowia uznał, że szpital musi zapłacić rezydentowi za tzw. zejście po dyżurze, czyli opuszczanie szpitala po 24 godzinach pracy i niezostawanie na kolejne 7 godz. i 35 min. Płacenie za odpoczynek po całodobowej pracy było jednym z...

W odpowiedzi na liczne wątpliwości, dotyczące sposobu realizacji przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw (Dz.U 2018 r., poz. 1532), Łódzki...

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej jednego ze Specjalistycznych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej złożył na ręce dyrektora ds. medycznych pismo zawierające informacje o jednym z lekarzy Oddziału, że nie interesuje się pacjentami, brakuje...