Data dodania: 26-08-2019


Program realizowany przez UM w Łodzi Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, pod kierownictwem dr hab. n. med. prof. nadzw. Wioletty Pietruszewskiej, realizuje projekt „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

 

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2020 r. i zakłada wielopoziomowe objęcie opieką pacjentów o wysokim ryzyku rozwoju nowotworów regionu głowy i szyi oraz specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z POZ z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i śląskiego.

 

Działania zespołu projektu wpłyną na poprawę świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi oraz zwiększą szanse pacjentów z chorobą nowotworową na jej rozpoznanie we wcześniejszych, lepiej rokujących stadiach, dzięki możliwości szybkiej konsultacji u specjalisty z zakresu laryngologii onkologicznej. Projekt umożliwi także personelowi POZ zwiększenie kompetencji w zakresie laryngologii onkologicznej, co przełoży się na lepszy screening chorych z grupy ryzyka rozwoju nowotworów głowy i szyi.

 

Pacjenci skierowani do specjalistycznej diagnostyki zostaną poddani badaniom przez doświadczony zespół klinicystów za pomocą nowoczesnego sprzętu laryngologicznego. Chorym podejrzanym o rozrost nowotworowy w obrębie głowy i szyi, zostaną pobrane wycinki do badań histopatologicznych z immunohistochemią w kierunku zakażenia HPV lub zostanie wykonana biopsja cienkoigłowa, a u chorych wymagających diagnostyki szyi, w tym węzłów chłonnych, wykonane będzie USG szyi.

 

W projekcie wsparciem zostanie objętych siedem tysięcy pięćset pacjentów, którym udzielone zostaną porady w ramach POZ (6 tys.) oraz porady specjalistyczne (1,5 tys.). W projekcie udział weźmie dwieście dziesięć lekarzy i pielęgniarek, pracujących w siedemdziesięciu jednostkach POZ, które w ramach projektu nawiążą współpracę z UM w Łodzi. Dodatkowo, przeprowadzonych zostanie osiem spotkań z pacjentami i członkami ich rodzin w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego na każdym etapie projektu. Uczelnie zorganizuje także spotkania z interesariuszami w celu zainteresowania tych organów tematyką profilaktyki nowotworów głowy i szyi.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne.

 

Zgłoszenia pacjentów do programu przyjmowane są pod tel. 785 911 556. Kontakt do Biura Projektu: profilaktyka.umed.pl

 

(WP)