Data dodania: 9-03-2019


Przypominamy o zakazie łączenia działalności leczniczej z farmaceutyczną

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina o konieczności dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła zapis, zgodnie z którym przedsiębiorcy wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nie mogą jednocześnie posiadać zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi.

Jeśli z dniem, kiedy zaczął obowiązywać ten przepis, tj. 1 sierpnia 2019 r. , przedsiębiorcy prowadzący podmiot wykonujący działalność leczniczą, znajdowali się w opisanej  sytuacji, są zobowiązani w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, tj. do dnia 1 sierpnia 2019 r., poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o:

- rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo

- wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przypadku niepodjęcia powyższych czynności, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega automatycznemu wykreśleniu z  tegoż rejestru z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

(opr. NS)