Data dodania: 4-02-2018


Rozporządzenie o płacach rezydentów w TK

Naczelna Rada Lekarska na swym posiedzeniu 15 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury jest zgodne z Konstytucją RP (art. 32, ust. 1) oraz Kodeksem Pracy (art. 18 § 1 i art. 18 § 3). Art. 32 ust. 1 Konstytucji mówi, że wszyscy są wobec prawa równi i że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Z kolei art. 18 § 1 i § 3 Kodeks Pracy gwarantuje pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, uznając jednocześnie, że pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Przypomnijmy, że przywołane na wstępie  rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw z 30 października 2017 r., tuż po decyzji Porozumienia Rezydentów OZZL o zawieszeniu trwającego niemal cały miesiąc protestu głodowego. Co ważne, dokument ma moc wsteczną, czyli jego przepisy obowiązują od 1 lipca ubiegłego roku. Jednak rezydentów takie rozwiązanie nie zadowoliło i przeszli do kolejnej fazy protestu, polegającej na wypowiadaniu tzw. klauzuli opt-out, zapowiadając ograniczenie czasu pracy do kodeksowej normy 48 godzin w tygodniu. Taką decyzję młodzi lekarze uzasadnili tym, że protestującym nie chodziło wyłącznie o wynagrodzenia, a głównym ich postulatem było zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w ciągu trzech lat. Tego zaś postulatu rząd nie spełnił.

Wracając do rozporządzenia, to wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury określone zostały w jego dwóch załącznikach. Załącznik pierwszy dotyczy rezydentów zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz we wcześniejszych, a załącznik drugi -  rezydentów zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i w kolejnych. Różnice kwotowe są znaczne, w tym drugim przypadku są wyższe nawet o 20%. Poza tym zachowano wcześniej stosowane zróżnicowanie wysokości zasadniczej płacy rezydenckiej ze względu na rok i rodzaj dziedziny medycyny, w której odbywana jest specjalizacja.

Jakie to są podwyżki?

Zgodnie z nowymi przepisami, dla rezydentów, którzy są w trakcie specjalizacji od wiosny 2017 r., stawki kształtują się od lipca tegoż roku następująco: w tzw. dziedzinach zwykłych przez pierwsze dwa lata – 3570 zł (od stycznia 2018 r. - 3675 zł i od stycznia 2019 r. - 3759 zł), zaś po dwóch latach specjalizacji – 3891 zł (odpowiednio - 4006 zł i 4097 zł), natomiast w dziedzinach priorytetowych, których jest piętnaście, przez pierwsze dwa lata - 4070 zł (od stycznia 2018 r. - 4190 zł i od stycznia 2019 r. - 4285 zł), a po dwóch latach – 4391 zł (odpowiednio - 4520 zł i 4624 zł).

Lekarze, którzy przystąpili do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury jesienią 2017 r. w tzw. dziedzinie zwykłej, przez pierwsze dwa lata otrzymują 3570 zł (od stycznia 2018 r. - 3675 zł i od stycznia 2019 r. - 3759 zł), a po dwóch latach – 4097 zł. (należy dodać, że w latach 2017 - 2018 nie będzie jeszcze takich osób, zatem podana stawka będzie obowiązywać od stycznia 2019 r.). Natomiast w dziedzinach priorytetowych te stawki wynoszą; przez pierwsze dwa lata rezydentury - 4770 zł (odpowiednio - 4879 zł i 4959 zł), a po dwóch latach (od stycznia 2019 r.) - 5297 zł. Wszystkie podane wielkości, to kwoty brutto.
xxx
NRL uznała, że rozporządzenie bezzasadnie różnicuje „podmioty, które powinny być traktowane równo wobec prawa”, zatem lekarzy i lekarzy rezydentów wykonujących jednakową pracę, porównywalną jeśli chodzi o wymagane kwalifikacje zawodowe, a także pod względem odpowiedzialności i wysiłku, za którą powinni uzyskiwać jednakową zapłatę. Tymczasem w rozporządzeniu rozróżniono wysokość wynagrodzenia przyznanego rezydentom w zależności od tego, w którym postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęto ich na specjalizację, traktując  jedną grupę lepiej, a drugą gorzej. NRL podkreśliła dodatkowo, że wprowadzone zróżnicowanie jest nie tylko nieuzasadnione, ale również ma nieproporcjonalny charakter.

(NS)

____

 

PS. W pierwszym w 2017 r. postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje odbywane z ramach rezydentury (i wcześniejszych), za dziedziny priorytetowe uznano: anestezjologię i intensywną terapie, chirurgię onkologiczną, geriatrię, hematologię, medycynę ratunkową, medycynę rodzinną, neonatologię, neurologię dziecięcą, onkologie i hematologie dziecięcą, onkologię kliniczną, patomorfologię, pediatrię, psychiatrię dzieci i młodzieży, radioterapię onkologiczną oraz stomatologie dziecięcą. Do tego katalogu w drugim w 2017 r. postępowaniu (i kolejnych) dodano natomiast: chirurgię ogólną, choroby wewnętrzne, kardiologię dziecięcą, ortodoncję i psychiatrię.