Data dodania: 3-07-2019


Rzecznik Praw Pacjenta przypomina Pierwsze udostępnienie dokumentacji - nieodpłatne

Od 4 maja br. obowiązują ważne zmiany w przepisach dotyczących opłat za wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi. Nowe zasady to skutek ustawy tzw. sektorowej, porządkującej przepisy wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO.

 

Nowy przepis ostatecznie rozstrzyga, że każdy dokument z dokumentacji medycznej zostanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu udostępniony pierwszorazowo nieodpłatnie, zgodnie z wnioskowanym zakresem. Przy kolejnym wniosku pacjentowi bezpłatnie zostanie udostępniona ta część dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał. Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów placówka medyczna może pobrać opłatę, której maksymalne stawki określa ustawa.

 

Podkreślenia wymaga, że bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępnienia wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (a zatem już nie osobie upoważnionej przez pacjenta). Tylko te osoby mogą też skorzystać ze wszystkich form udostępniania dokumentacji medycznej, w szczególności przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, albo na informatycznym nośniku danych (w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej).

 

Złożenie wniosku nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności. Świadczeniodawcy nie mogą też w swoich regulacjach wewnętrznych obarczać pacjentów dodatkowymi obowiązkami, innymi niż wynikające z przepisów prawa – przypomina Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta .

 

(opr. NS)

 

 

 

Źródło: rpp.gov.pl

 

 

 

Od redakcji: Ustawę tzw. sektorową, porządkującą przepisy wdrażające RODO, Sejm uchwalił 21 lutego 2019 r., a opublikowana został 19 kwietnia br. w Dz. U. z 2019 r., poz 730.  Zmienia ona ponad sto sześćdziesiąt ustaw, m.in. te z zakresu prawa  medycznego, w tym ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318, z późń. zm.). Nowelizowany przepis, o którym mowa, znajduje się w art. 28, ust. 1 tej ustawy, z wzgl. jego art. 27, ust. 1, pkt 2 i 5.