Data dodania: 11-02-2019


Sprawozdawczość statystyczna za rok 2018

Red.

Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Piotr Cieplucha przekazał nam komunikat dotyczący obowiązku sprawozdawczego ministra zdrowia za rok 2018 dla prowadzących działalność leczniczą: m.in. podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Chodzi o sprawozdania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 grudnia 2017 r. sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (Dz. U. 2017 poz. 2471). Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą niezależnie od tego, czy posiadają umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych (poza praktykami zawodowymi świadczącymi usługi wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład).

I. Zgodnie z programem badań statystycznych podmioty o liczbie pracujących powyżej pięciu osób (niezależnie od formy zatrudnienia) mają obowiązek sporządzać sprawozdania za rok 2018 wyłącznie w formie elektronicznej poprzez strony internetowe należące do: 


- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (www.csioz.gov.pl – zakładka: Projekty/Statystyka/SSOZ) lub

- System Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Wypełnianie sprawozdań w tej formie wymaga wcześniejszej rejestracji w System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w latach ubiegłych, pozostają aktywne. 

II. W przypadku podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż pięć osób dopuszcza się przekazywanie danych w formie papierowej, jednak formularze obowiązujące w 2019 roku (za rok ubiegły) muszą być pobrane ze strony: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html - zakładka: Projekty/Statystyka/Formularze).

Sprawozdania w formie papierowej należy przesyłać na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej - Oddział Zdrowia Publicznego

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Każdy użytkownik powinien przy pierwszym logowaniu w nowym roku statystycznym wypełnić pojawiającą się jednorazową ankietę; zgodnie z podanymi w niej danymi, system będzie przypisywał odpowiednie sprawozdania do wypełnienia. Niewypełnienie ankiety może skutkować brakiem sprawozdań lub przypisaniem niewłaściwych formularzy. 
Przed sporządzeniem sprawozdań należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na każdym formularzu statystycznym oraz na stronie internetowej CSIOZ. Informacji udzielają także pracownicy wyżej podanego

Oddziału Zdrowia Publicznego:

tel. 42 664 10 36, 42 664 10 56, 42 664 10 68, 42 664 10 72.

W komunikacie podkreślono, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, respondenci są obowiązani do przekazania niezbędnych danych zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących, a także w formie, postaci i terminach określonych przepisami. Za niewywiązywanie się z obowiązku statystycznego, bądź przekazywanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu, grożą konsekwencje prawne określone w art. 57 i 58 ustawy o statystyce publicznej. 


Uwaga! Terminy nadsyłania sprawozdań statystycznych ministra zdrowia za rok 20 18 zawiera specjalna tabela, którą zamieszczamy poniżej.