Data dodania: 21-10-2018


Stanowisko Prezydium NRL: Podwyżki także dla rezydentów - dentystów

(opr. NS)

W swoim stanowisku z dnia 14 września br., członkowie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyrazili przekonanie, że ustawa z 5 lipca 2018 r., nowelizująca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyznała prawo do zwiększonego o 600 lub 700 zł. wynagrodzenia nie tylko specjalizującym się w trybie rezydentury lekarzom, ale również lekarzom dentystom. W ich ocenie, nadane tą nowelą brzmienie art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie pozbawia lekarzy dentystów, będących rezydentami, prawa do podwyżki, w przypadku złożenia przez nich deklaracji przepracowania na terytorium RP dwóch z pięciu lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Wprawdzie w stanowisku przyznano, że w przywołanym przepisie znajduje się tylko określenie „lekarz”, ale - zdaniem Prezydium NRL - nie jest to wystarczającą przesłanką do odmowy lekarzom dentystom przyznania wyższych kwot wynagrodzeń rezydenckich, jeśli tylko złożą odpowiednie deklaracje. Z treści wspomnianego przepisu nie wynika bowiem w żaden sposób wyraźna wola ustawodawcy zróżnicowania sytuacji prawnej lekarzy i lekarzy dentystów, wobec czego należy przyjąć, że tu również obowiązuje wyrażona w art. 3 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty reguła, iż ilekroć jest w niej mowa o „lekarzu” bez bliższego określenia, rozumie się przez to również lekarza dentystę. Dlatego też ewentualne pozbawienie lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury prawa do zwiększonego wynagrodzenia musiałoby wynikać z wyraźnej woli ustawodawcy wyrażonej w jednoznacznie sformułowanym zapisie ustawowym, a tego nie uczyniono.

„Intencji zróżnicowania sytuacji prawnej lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie dostępu do zwiększonego o 600 lub 700 zł wynagrodzenia próżno też szukać w uzasadnieniu do projektu ustawy, jak również w zapisach z przebiegu prac legislacyjnych” - czytamy dalej w stanowisku Prezydium NRL. Jednocześnie stanowisko to przypomina, że omawiana nowelizacja jest efektem umowy społecznej, zawartej 8 lutego pomiędzy ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL, a sens zawartych tam ustaleń, mających na celu zachęcenie medyków do pozostania w kraju po uzyskaniu specjalizacji, w żaden sposób nie różnicował lekarzy i lekarzy dentystów.

(opr. NS)

 

Źródło: NIL