Data dodania: 20-07-2017


Szkolenie sędziów i rzeczników

Janusz Prochaska

W połowie maja br., w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, odbyło się szkolenie zorganizowane przez izbowy pion odpowiedzialności zawodowej. Spotkanie miało nieszablonowy charakter, gdyż na czas jego trwania Klub Lekarza zamienił się w… salę sądową, na której - obok stron i uczestników postępowania - pojawiła się liczna publiczność. Publiczność tę stanowili sędziowie i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, bo to z myślą o nich zorganizowane zostało szkolenie.

Otwarcia spotkania, witając wszystkich przybyłych, dokonał przewodniczący łódzkiego Okręgowego Sądu Lekarskiego - lek. dent. Janusz Prochaska, on przedstawił również program zajęć.  Z kolei lek. Januariusz Kaczmarek - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przywitał i przedstawił gościa specjalnego szkolenia - mecenasa Jana Malinowskiego, który podczas pokazowego procesu bronił obwinionego lekarza. A oto relacja z tego spotkania.

Szkolenie rozpoczęło krótkie wystąpienie mgr Joanny Krawentek, prawnika kierującego pracą kancelarii ORzOZ w Łodzi, która krótko przypomniała przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, zawarte w rozdziale 5 ustawy o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 r. Art. 53 tegoż rozdziału stanowi, że członkowie izb lekarskich podlegają takiej odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Procedury, jakie obowiązują na pewnych etapach postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowe, są podobne jak w postępowaniu karnym, regulowanym przepisami kodeksu postępowania karnego.

Na sali rozpraw sądu lekarskiego często obecni są adwokaci i radcowie prawni - obrońcy obwinionego lekarza i pełnomocnicy pokrzywdzonego. J. Krawentek podkreśliła, że ich udział w postępowaniu nie powinien stresować sędziów OSL, gdyż nie są oni w stanie uniknąć drobnych błędów proceduralnych, jako że nie są zawodowymi prawnikami, tylko lekarzami. Zwrócił na to uwagę już Sąd Najwyższy, stwierdzając w swym orzeczeniu, że z uwagi na nieprawniczy charakter tego sądu, w toku jego postępowania mogą być zachowane minimalne standardy postępowania karnego.

Zanim jednak lekarz lub lekarz dentysta stanie przed obliczem sądu zawodowego, właściwy rzecznik odpowiedzialności zawodowej musi przedstawić mu zarzuty i skierować do sądu wniosek o ukaranie. I w tym momencie rozpoczął się nasz spektakl. W rolę lekarza, na którego wpłynęła skarga, wcieliła się koleżanka Maria Kozłowska - Kijewska, rzecznikiem był lek. Januariusz Kaczmarek, a świadkiem w sprawie lek. Bogumiła Kempińska-Mirosławska. Przeprowadzono „pokazowe” czynności rzecznika: przesłuchanie świadka oraz przedstawienie zarzutów.

Następnie rozpoczęła się „pokazowa” rozprawa. Sąd obradował w składzie: przewodniczący Janusz Prochaska, sędziowie Anna Lis - Owczarek i Tadeusz Wójcik. W rozprawie uczestniczyli także wspomniani wyżej: rzecznik oraz obwiniona, wraz ze swoim obrońcą – mec. Janem Malinowskim, a także świadek oraz pokrzywdzona – lek. dent. Jolanta Hańcka.

Podczas prowadzenia przewodu sądowego zostały świadomie popełnione pewne błędy, a inne okazały się być niezamierzone; wszystkie na bieżąco komentowała mgr Anna Mikulska – Korpacka, prawnik zatrudniony w kancelarii OSL. Postępowanie sądowe zakończone zostało wspaniałą pod względem merytorycznym mową obrońcy obwinionej mec. Jana Malinowskiego.

Następnie poproszono uczestników szkolenia o werdykt: czy obwiniona jest winna czy niewinna? Zdania obecnych były podzielone, ale większość zadecydowała, że obwiniona jest niewinna. Ten werdykt pokrył się z nieprawomocnym jeszcze orzeczeniem okręgowego sądu lekarskiego, wydanym w tej samej sprawie. Jednak dyskusje na temat orzeczenia toczyły się jeszcze długo.

Po krótkiej przerwie usiedliśmy do uroczystej kolacji przy muzyce. Bardzo dziękuję koledze Januariuszowi Kaczmarkowi – Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz  całemu personelowi Biura ORzOZ i OSL za przygotowanie tego ciekawego szkolenia. Szczególne podziękowania należą się również Okręgowej Radzie Lekarskiej, z jej prezesem – dr n. med. Grzegorzem Mazurem, za podjęcie decyzji o dofinansowaniu szkolenia.

lek. dent. Janusz Prochaska              

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi              

Fot. A. Mikulska - Korpacka