Data dodania: 14-11-2018


Ubezpieczenia dla lekarzy - cz. I Jak zmodyfikować ubezpieczenie obowiązkowe, żeby lekarz czuł się bezpieczniej

GBU „Global” Sp. z o.o.

Wielokrotnie na łamach „Panaceum”, w tym również w wydaniu elektronicznym, poruszaliśmy już kwestie związane z bezpieczeństwem wykonywania zawodu lekarza w kontekście ochrony ubezpieczeniowej.

Kwestia ta budzi jednak nadal wątpliwości, wciąż pojawiają się też na rynku nowe możliwości przeniesienia ryzyka związanego z pracą lekarza na firmę ubezpieczeniową. Postanowiliśmy zatem przypomnieć Państwu w kilku krótkich artykułach problematykę związaną z ubezpieczeniami zawodowymi.

Zaczniemy oczywiście od ubezpieczenia obowiązkowego, które wydawałoby się, że jest niemodyfikowalnym standardem. Istotnie warunki tego ubezpieczenia są określone w rozporządzeniu ministra finansów, a obowiązek jego zawarcia dotyczy lekarzy prowadzących praktyki zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej, a także podmiotów leczniczych takich jak między innymi spółki cywilne. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie wyrządzone w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest ograniczona do 75 000 Euro na jedno i 350 000 Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

I tu pojawia się istotna możliwość modyfikacji ubezpieczenia obowiązkowego. Ubezpieczyciele dopuszczają możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia na zdarzenie. Zwiększa to znacznie sferę bezpieczeństwa lekarza, ponieważ w obecnych realiach nie jest trudno wyobrazić sobie szkodę, która wraz z rentą przekroczy 300 000 zł. Zawierając ubezpieczenie obowiązkowe, warto również rozszerzyć je o klauzulę rezygnacji ubezpieczyciela z roszczeń regresowych wobec lekarza w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa. Należy podkreślić, iż przedmiotowe rozwiązania są dostępne w przygotowanym dla Państwa programie „Pigułka”.

Posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego jest jednak tylko pierwszym, choć znacznym, krokiem w kierunku zapewnienia sobie bezpieczeństwa wykonywania zawodu lekarza. Tezę tą postaramy się Państwu udowodnić w kolejnych artykułach.

GBU „Global”  Sp. z o.o.