Data dodania: 29-03-2016


VI Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

Interdyscyplinarne spojrzenie na medycynę

Piątkową sesję naukową VI Łódzkich Spotkań Stomatologicznych rozpoczął wykład dr hab. n. med. Agnieszki Mielczarek, kierownika Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultanta w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dla woj. mazowieckiego. Prelegentka przedstawiła wykład pod wymownym tytułem „Próchnica - never ending story”. Przypomniała w nim , że blisko 100% populacji osób dorosłych w Polsce cierpi lub cierpiało na tę chorobą. Również większość dzieci polskich ma próchnicę, a wskaźniki w grupach dyspanseryjnych (zależnych wiekowo) nadal są gorsze niż w innych krajach europejskich. Stwierdziła też, że „ślina to zwierciadło ciała”, a rozwój badań nad próchnicą nazwała rozwojem „ od Sokratesa do dr House’a”.

Wykład pt. „Perforacje zębów - diagnostyka, leczenie, zapobieganie” przedstawił z kolei  prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski. Profesor jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, autorem ponad dwustu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz  redaktorem naczelnym  „Magazynu Stomatologicznego”. Swoją prezentację rozpoczął serią zdjęć sal kliniczno-dydaktycznych PUM, w których kształcą się studenci stomatologii. W prelekcji przedstawił klasyfikację perforacji korzeni zębowych, a następnie posługując się schematycznymi rysunkami oraz zdjęciami, omówił metody postępowania w poszczególnych sytuacjach klinicznych.

Kolejny prelegent - prof. dr. hab. n. med. Aleksander Goch nie jest dentystą, lecz specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie kieruje Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. W bardzo obszernym wykładzie profesor starał się przybliżyć słuchaczom standardy postępowania u pacjentów kardiologicznych leczonych stomatologicznie. Szczególną uwagę poświęcił postępowaniu u  pacjentów przyjmujących leki obniżające krzepliwość krwi. Wykładowca mówił również o etiologii i następstwach  infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Pierwszy dzień wykładów zakończył dr n.med. Tomasz Grotowski, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, wybitny specjalista i pionier implantologii polskiej. Obecnie, jak sam się określił, wykonuje wolny zawód dentysty w trzech ośrodkach: Palermo, Aoście i Szczecinie. Wykładowca przedstawił wykład pt.: „Poza standardowe alternatywne metody implantologiczne w trudnych przypadkach klinicznych”.

Sobotni maraton wykładowy rozpoczął prof. Marcin Kozakiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wybitny specjalista tej dziedziny, autora dwustu czterdziestu prac naukowych oraz posiadacz pięciu patentów i piętnastu wniosków patentowych. Prelegent jest dobrze znany stałym uczestnikom Spotkań, gdyż od lat swoimi wykładami wzbogaca naszą wiedzę chirurgiczną. Tym razem tematem jego wykładów było leczenie chirurgiczne złamań wyrostków kłykciowych żuchwy. Jak zawsze opowiadał o swojej pracy tak, jakby zabiegi, o których mówił, były łatwe i możliwe do wykonania przez każdego.

Prawdziwe kontrowersje wzbudził kolejny wykład - doktora Raimonda Duinen’a, holenderskiego lekarza dentysty, absolwenta Uniwersytetu w Amsterdamie. Prelegent prowadzi prywatną praktykę dentystyczną i jednocześnie prace badawcze w dziedzinie biomimetyki; przedmiotem jego badań są materiały glass - jonomerowe (szczegóły: www.biodentistry.eu). Doktor jest entuzjastą stosowania tych materiałów, podkreślając ich nieograniczone wręcz możliwości remineralizacji tkanki próchnicowej. Zaleca ich stosownie w głębokich ubytkach próchnicowych, jako metody prewencji zapaleń miazgi i zapobiegania leczeniu endodontycznemu, a także w celu profilaktycznego uszczelniania bruzd, jako jedynego biozgodnego materiału z tkanką zęba. Na podstawie swoich badań doktor dowodził o wąskiej przydatność materiałów kompozytowych.

Słuchaczy czekały jeszcze dwa bardzo ważne wykłady, łączące stomatologię z innymi gałęziami medycyny. Pierwszym był wykład dr. n. med. Joanny Połowinczak - Przybyłek, specjalisty onkologii klinicznej, ordynatora Oddziału Chemioterapii Jednodniowej i Poddodziału Chemioterapii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. W trakcie wykładu prelegentka starała się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego onkolog bardzo potrzebuje pomocy lekarza dentysty w prowadzeniu pacjentów z chorobą nowotworową? Okazało się , że problemów medyczno-dentystycznych u takich pacjentów jest bardzo wiele, a brakuje standardów postępowania, o czym świadczyły też liczne pytania, jakie powstały w trakcie dyskusji po wykładzie.

Drugim onkologicznym tematem podjętym w trakcie tego dnia spotkań był ciekawy wykład prof. Magdaleny Józefowicz - Korczyńskiej na temat „Zmian zapalnych i nowotworowych jamy ustnej i gardła”. Autorka (prywatnie - córka prof. Włodzimierza Józefowicza, wybitnej postaci łódzkiej stomatologii), kieruje obecnie Zakładem Układu Równowagi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest specjalistą otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii.  

Dwa powyższe wykłady przedzieliła krótka prezentacja prof. Leopolda Wagnera pt.:  „Uwarunkowania prawne i bezpieczeństwo stosowania środków wybielających”.  Prelegent jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą stomatologii ogólnej, dziecięcej i zachowawczej, obecnie kieruje Zakładem Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W sobotę uczestnicy wysłuchali ponadto dwóch prezentacji firmowych: pierwszej  na temat ekstrakcji przy użyciu luksatorów oraz drugiej o zasadach wykonywania szyn relaksacyjnych.

Bardzo ciekawe wykłady można było w tym roku wysłuchać również w niedzielne przedpołudnie. Zresztą, chyba wiele osób tego oczekiwało, a sala była całkowicie wypełniona aż do ostatniej minuty konferencji.

Dzień rozpoczął się wykładem pt. „Wyzwania w odcinku bocznym - skurcz polimeryzacyjny, estetyka i efektywność pracy… - czy to rzeczywiste problemy? Czyli innowacyjne podejście do wypełnień w odcinku bocznym”. Wykład przedstawił lek. dent. Tomasz Sosnowski, znany wykładowca, praktyk, współpracujący z firmą Ivoclar Vivadent. W niezwykle przystępny sposób omówił on krok po kroku zasady wypełniania ubytków przy użyciu najnowszej generacji  materiałów łączących i kompozytowych.  

Następnie słuchaczy czekała ponad dwugodzinna sesja prawniczo- informatyczna, którą rozpoczęła dr. n. praw. Małgorzata Serwach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Medycznego, obecnie adiunkt tejże uczelni, a jednocześnie od 2012 r. przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy wojewodzie łódzkim. Prelegentka w niezwykle barwny sposób omówiła szereg ustaw, regulujących zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.

Doskonałym dopełnieniem były praktyczne wskazówki następnego wykładowcy - mec. Pawła Lenartowicza, radcy prawnego łódzkiej OIL, członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, eksperta w dziedzinie prawa medycznego. Prelegent omówił ponadto zasady pobierania zgody i oświadczenia pacjenta, a na koniec zajął się prawnymi konsekwencjami naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnim z prelegentów był mgr Bartłomiej Nowak, doświadczony informatyk z Biura OIL w Łodzi, specjalista w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, projektujący i wdrażający systemy informatyczne służące do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych. W swoim wykładzie przedstawił obowiązki administratora danych osobowych (którym często jest sam lekarz), wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, zasady ich przetwarzania w placówkach medycznych oraz prowadzenia i udostępnianie dokumentacji medycznej, tak aby nie narazić się na kontrole GIODO. Zapewne informatyczne aspekty ochrony danych, o  których mówił prelegent, nabiorą nowego znaczenia po wprowadzeniu konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, co planowane jest na 2017 r.

W ten sposób dwóch przystojnych panów zamknęło niedzielną sesję naukową  oraz cały program VI Łódzkich Spotkań Stomatologicznych.

Patrycja Proc