Data dodania: 7-04-2019


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Słoku (Zdjęcia)

JB

Delegaci z województwa łódzkiego spotkali się w Słoku k.Bełchatowa podczas XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Lekarze podczas posiedzenia odnieśli się m.in. do aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia poprzez sformułowanie krytycznego apelu ws.realizacji porozumienia rezydentów z ministrem zdrowia. Nie zabrakło też wzruszeń podczas uroczystego wręczenia odznaczeń Zasłużony Nauczyciel Lekarzy.

Tradycyjnie podczas oficjalnej częśći uroczystości lekarze docenili swoicch mistrzów-nauczycieli, od których uczyli się zawodu. Uhonorowani przyznali, że odznaczenie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy jest jednym z najważniejszych w ich karierze.

W tym roku otrzymali je:

Lekarze

  • prof dr n. med Krzysztof Kuzdak,
  • lek. Danuta Mazurkiewicz,
  • dr n. med. Marek Rożniecki,
  • dr n. med. Teresa Kawka - Urbanek

i lekarz dentysta

  • dr n. med Lesław Jacek Pypeć.

Owcem obrad był szereg stanowisk i apeli, w których delegaci odnieśli się do problemów i aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia. Jednym z najważniejszych jest apel nawiązujący do realizacji porozumienia rezydentów z ministrem zdrowia. XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarski na wniosek lekarzy rezydentów w związku z niedotrzymaniem przez Ministra Zdrowia warunków porozumienia zawartego z lekarzami rezydentami 8 lutego 2018r., zwłaszcza dotyczących nakładów finansowych na ochronę zdrowia, zaapelował do lekarzy o udział w czerwcowej manifestacji organizowanej przez OZZL i Porozumienie Rezydentów , a także ograniczania czasu pracy, w tym także wypowiadania klauzuli opt-out.

Pozostałe apele dotyczą organizacji ochrony zdrowia

 

  • APEL do Ministra Zdrowia w sprawie równoległego utrzymania recept również w formie papierowej


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje, aby przy wprowadzeniu e-recept została utrzymana możliwość wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów recept również w formie papierowej. Zwrócić uwagę należy, iż nie wszyscy lekarze posiadają odpowiedni sprzęt i wystarczające umiejętności, aby sprostać wymogom wystawiania  e-recept. Pozostawienie w obrocie prawnym jedynie elektronicznej formy wystawiania recept wyklucza tych lekarzy z możliwości wykonywania zawodu, a tym samym utrudnia dostęp pacjentów do uzyskania pomocy lekarskiej.

Biorąc pod uwagę istniejące braki kadrowe wśród lekarzy, jest to działanie mogące zagrozić bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów poprzez wydłużenie kolejek i czasu uzyskania przez pacjenta świadczeń zdrowotnych, w efekcie może to zagrozić wydolności  całego systemu ochrony zdrowia.

  • APEL do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów w sprawie refundacji kosztów zakupu komputerów


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy domaga się wprowadzenia mechanizmów pełnej refundacji kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do  wystawiania e-recept dla wszystkich pomiotów wykonujących działalność leczniczą. Wprowadzenie wyłącznie elektronicznej formy wystawiania recept zmusi lekarzy do   zakupu na własny koszt odpowiedniego, często drogiego  sprzętu.

  • APEL do  Ministra Zdrowia w sprawie określania przez lekarzy poziomu refundacji na receptach


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy domaga się od Ministra Zdrowia zmiany zapisów prawa, które pozwoliłyby na zdjęcie z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku każdorazowego wskazywania na receptach lekarskich poziomu odpłatności leków refundowanych.

Obowiązkiem lekarza jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, w tym ordynowanie leków. Wiedza medyczna obejmuje wiedzę
o mechanizmach działania leków, w tym o ich działania ubocznych i interakcjach, wskazaniach do ich ordynacji. Znajomość poziomów refundacji pacjentowi kosztów leków przez NFZ nie jest wiedzą medyczną. Refundacja jest to sui generis rodzaj umowy między NFZ i pacjentem płacącym składkę ubezpieczeniową, a pośrednikiem w wykonaniu tej umowy jest apteka. Lekarz, który leczy pacjenta, nie powinien być uczestnikiem wykonania tej umowy.

  • APEL do Ministra Zdrowia w  sprawie systemu pracy zmianowej i równoważnej  lekarzy w  oddziałach szpitalnych


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy domaga się od Ministra Zdrowia pilnej zmiany przepisów prawnych poprzez wyeliminowanie możliwości świadczenia przez lekarzy pracy w oddziałach szpitalnych w systemach zmianowym lub równoważnym, z wyłączeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR).

  • APEL do Ministra Zdrowia w sprawie zatrudnienia asystentów medycznych


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarski w Łodzi domaga się od Ministra Zdrowia pilnego ustawowego uregulowania statusu i kompetencji zawodu asystenta medycznego.  Jak wynika z zapisów porozumienia zawartego przez Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL w dniu 8 lutego 2018 roku, w paragrafie 11 pkt. 1 Minister Zdrowia zobowiązał się do przedstawienia Radzie Ministrów do końca 2018r. przepisów „mających na celu przejęcie (przez sekretarki – asystentów medycznych) biurokratycznych obowiązków lekarzy i pielęgniarek” wraz z ustaleniem „wymogów i norm zatrudnienia sekretarek medycznych”. Utworzenie w dniu 23 października 2018r. Rejestru Asystentów Medycznych w bardzo niewielkim stopniu zbliżyło nas do rozwiązania problemu i w dalszym ciągu konieczne są pilne działania, które spowodują odciążenie lekarzy ze stale narastających obowiązków biurokratycznych.