Data dodania: 6-11-2016


Z życia Delegatury Łódzkiej: O telemedycynie, receptach 75+ i… protestach lekarzy

We wtorek 5 października br., w salach Klubu Lekarza, odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie delegatów na okręgowe zjazdy lekarskie - członków Delegatury Łódzkiej. Przybyła spora grupa lekarzy i lekarzy dentystów, głównie z Łodzi, ale również z Pabianic. Po ponad trzymiesięcznej przerwie w spotkaniach, narosło sporo problemów, którym żyje lekarskie środowisko, wymagających omówienia. Głównym, zaplanowanym tematem zebrania, które prowadził wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - Grzegorz Krzyżanowski, były ostatnio wprowadzone zmiany w prawie medycznym, ale nie tylko - o czym za chwilę.

Mec. Paweł Lenartowicz, radca prawny OIL mówił o nowelizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej (omawialiśmy je szczegółowo na łamach „Panaceum” nr 8-9/2016 r.) oraz o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w tym ostatnim przypadku koncentrując się na zmianach dotyczących tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, a także wprowadzeniu do przepisów pojęcia telemedycyny. O ile to pierwsze zagadnienia było dość szeroko nagłośnione, o tyle ta druga sprawa nie jest powszechnie znana. Tymczasem w art. 2, pkt. 4 ustawy rozszerzono dotychczasową definicję zawodu lekarza o możliwość  wykonywania świadczeń zdrowotnych „także za pośrednictwem systemów  teleinformatycznych lub systemów łączności”, a w art. 42 dodano, że lekarz może orzekać o stanie zdrowia pacjenta nie tylko po uprzednim, osobistym jego zbadaniu, ale także za pośrednictwem tych systemów.

Z kolei Lidia Klichowicz oraz Izabela Banaś dokładnie omówiły zasady wystawianie recept na bezpłatne leki dla pacjentów 75+, które przysługują na podstawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 18 marca 2016 r., która wprowadziła dodatkowy art. 43a (zasady te omówiliśmy w „Panaceum” nr 8-9/2016 r.). Koleżanki zwróciły szczególną uwagę, iż recepty te mogą jedynie wystawiać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (i to też z pewnymi wyjątkami), co powoduje wiele nowych problemów w kontaktach lekarz POZ  - lekarz specjalista, wymagających rozwiązania.

Zanim jednak wspomniany temat zmian w prawie medycznym zaczął być omawiany, G. Krzyżanowskiego poinformował o obecności ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej 1 września br. Minister zapowiedział w czasie tej wizyty m.in. przywrócenie stażu podyplomowego, zwiększenie liczby rezydentur oraz limitów przyjęć na studia medyczne, opracowanie standardów medycznych, a także stworzenie sieci szpitali. Na posiedzeniu NRL, G. Krzyżanowski podjął z ministrem zdrowia dyskusję na temat wynagrodzeń lekarzy i zaapelował o ich wzrost, prezentując dane o ich rzeczywistych zarobkach osiąganych na etatach (dane te publikowaliśmy na łamach „Panaceum” nr 8-9/2016,). Podkreślił, że planowany przez MZ wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB dopiero w 2025 r., nie doprowadzi do poprawy sytuacji, a wręcz przeciwnie - pogłębi poczucie zagrożenia wśród pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.

Do informacji G. Krzyżanowskiego nawiązał Jacek Wilkosz, szef komórki zakładowej OZZL w WSS im. Kopernika w Łodzi, który zrelacjonował krótko przebieg manifestacji pracowników ochrony zdrowia, jaka odbyła się 24 września w Warszawie, a następnie odniósł się do sytuacji kadrowej w swoim szpitalu, która była tematem ostatnich doniesień medialnych. Stwierdził, iż podawana w informacjach wysokość zarobków lekarzy, zatrudnionych w „Koperniku” zdecydowanie mija się z prawdą, co potwierdza analiza, jakiej dokonał związek (do tematu powrócimy na łamach „Panaceum”).

W czasie posiedzenia mówiono również o potrzebie ustawowego ograniczenia czasu pracy lekarzy, odnosząc się do odnotowanych przypadków śmierci doktorów z przepracowania i konieczności wprowadzenia elektronicznego systemu obiegu informacji w systemie ochrony zdrowia (między poszczególnymi placówkami zdrowotnymi, ale też gabinetami lekarskimi i aptekami), dyskutowano również o próbach wyprowadzenia lekarzy dentystów z izb lekarskich.

Nina Smoleń