Data dodania: 26-08-2019


Zgłębnik stomatologiczny: Prawo atomowe w stomatologii

W dniu 13 czerwca 2019 r., głosami czterystu pięciu posłów, Sejm RP zmienił przepisy ustawy Prawo atomowe*. Nowelizacja ta była oczekiwana nie tylko przez radioterapeutów, ale głównie przez lekarzy dentystów, wykonujących w swoich praktykach badania uzębienia w formie wewnątrzustnego zdjęcia rentnegowskiego. Zanim jednak nowe przepisy zaczną obowiązywać, ustawę zmieniającą musi zaakceptować Senat i podpisać prezydent, aby mogła zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Warto jednak już dzisiaj się z nimi zapoznać, gdyż wprowadzają szereg kluczowych zmian z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza dentysty.

 

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej od dawna zabiegała, aby w projekcie nowelizacji ustawy Prawo atomowe znalazły się zapisy o zwolnieniu praktyk stomatologicznych wykonujących wewnątrzustne zdjęcia RTG, z dwóch obowiązków: posiadania inspektora ochrony radiologicznej oraz poddawania się audytom zewnętrznym (oczywiście, te obowiązki wiązały się z ponoszeniem określonych opłat). Dzięki aktywnym działaniom członków tej Komisji - w ramach konsultacji społecznych, jak i poprzez składanie pism oraz wniosków do Ministerstwa Zdrowia - udało się proponowane zmiany wprowadzić do projektu ustawy i doprowadzić do ich uchwalenia.

 

Zgodnie z zapisami nowelizacji, zniesienie wymienionych obowiązków będzie dotyczyło jednostek ochrony zdrowia, prowadzących dwa rodzaje działalności, związanej z narażeniem radiologicznym, polegającej jedynie na:

 

1) - wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich, służących wyłącznie do tego celu;

 

2) - wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich, służących wyłącznie do tego celu.

 

Nowelizacja Prawa atomowego znosi (w dodanym art. 33u) obowiązek wykonywania w wymienionych placówkach audytów zewnętrznych, co zostało uzasadnione „stosunkowo niskim poziomem narażenia na promieniowanie jonizujące w tych dziedzinach”. Utrzymuje jednak obowiązek wykonywania audytów wewnętrznych i stanowi (w dodanym art. 33v), że: „Audyt kliniczny wewnętrzny jest przeprowadzany nie rzadziej niż co rok, a także w razie potrzeby – na pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia”. Kierownik określa również termin audytu, a do jego przeprowadzenia „wyznacza co najmniej dwie osoby, które są uprawnione do stosowania medycznych procedur radiologicznych podlegających temu audytowi.”. Przepisu tego nie stosuje się jednak do działalności prowadzonej osobiście, w której audyt wewnętrzny może być przeprowadzony przez jedną osobę, posiadajacą takie uprawnienia.

 

Wynikiem wewnętrznego audytu klinicznego powinno być sporządzenie pisemnego raportu w terminie czternastu dni od dnia jego zakończenia, który musi zawierać:

 

 

„1) przegląd procedur szczegółowych stosowanych w jednostce ochrony zdrowia, w ramach którego wyodrębnia się:

 

a) analizę procedur szczegółowych oraz praktyki ich stosowania, w tym liczbę zastosowań procedur szczegółowych w podziale na pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć;

 

b) dane pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć, oraz porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi, w przypadku gdy zostały określone

 

2) w razie konieczności – zalecenia dotyczące zmiany procedur szczegółowych lub wprowadzenia nowych procedur szczegółowych”.

 

Ponadto w jednostkach ochrony zdrowia, wykonujących za pomocą aparatów RTG stomatologiczne zdjęcia wewnątrzustne lub densytometrii kości, nowelizacja Prawa atomowego znosi też (w dodanym ust. 5a. art. 7) obowiązek posiadania inspektora ochrony radiologicznej. W wymienionych placówkach zniesiono też (w znowelizowanym art. 7a) obowiązek „konsultacji z inspektorem  ochrony radiologicznej  kwestii  oceny obiektu lub instalacji z punktu  widzenia  ochrony radiologicznej – przed dopuszczeniem ich do eksploatacji”.

 

Uproszczenie pewnych obowiązków lekarzy dentystów można uznać za sukces wypracowany przez Komisję Stomatologiczną NRL. Należy w tym miejscu dodać, że Komisja od lat walczy o to, aby małych gabinetów stomatologicznych nie stawiać na równi z wielkimi medycznymi jednostkami (również w aspekcie finansowym).

 

Patrycja Proc

 

-----

 

*Chodzi o ustawę o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk sejmowy nr 3237).

 

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1232-2019/$file/8-020-1232-2019.pdf