Data dodania: 5-01-2019


Zgłębnik stomatologiczny Sprawa separatorów amalgamatu wciąż bulwersuje!

Podsekretarz stanu - Zbigniew Król, w imieniu ministra zdrowia, w dniu 27 listopada 2018 r. odpowiedział pisemnie na interpelację nr 27032 posła na sejm RP, Grzegorza Furgo , w sprawie separatorów amalgamatu (ASG.070.6.2018.). W liście wyjaśnia, że zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej , Polska jest zobowiązana do respektowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, również w sprawie gospodarowania odpadami rtęci.

Zatem lekarze dentyści w Polsce „w żadnym przypadku nie mogą uwalniać  - w sposób pośredni czy bezpośredni – amalgamatu do środowiska”. Jednocześnie podkreślił, że obowiązek posiadania separatora amalgamatu istnieje „w tych gabinetach stomatologicznych,  w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w  których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia”. Z obowiązku tego wyłączone są gabinety prowadzące leczenie tylko z zakresu protetyki, czy ortodoncji. W przypadku gabinetów wielostanowiskowych, istnieje obowiązek posiadania separatora amalgamatu przy jednym fotelu dentystycznemu.

Jednocześnie podsekretarz  Z. Król zapowiedział, że szczegóły dotyczące zakładów odbierających i prowadzących utylizację tego typu odpadów, zostaną przedstawione w przygotowywanej przez resort zdrowia nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 5 października 2017 r. W nowelizacji tej zostanie także „określony podmiot odpowiedzialny za kontrolę wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu oraz ustalenie aktów prawnych wymagających nowelizacji ze względu na konieczność  implementacji przepisów przedmiotowego rozporządzenia Parlamentu”. Podkreślił też, że ministerstwo zdrowia prowadzi prace mające na celu ustalenie odpowiedniego algorytmu obowiązku wprowadzania separatorów stomatologicznych do gabinetu.

xxx

Sprawa konieczności instalacji separatorów amalgamatu toczy się od 2016 roku, kiedy została zapowiedziana nowelizacja prawa unijnego w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi rtęć. Ostatecznie prawo unijne w tym zakresie zmieniło się 17 maja 2017 r., kiedy Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie nr 2017/852 w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie to ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu, od 1 stycznia 2019 r., wejdzie w życie obowiązek wyposażenia w separatory amalgamatu gabinetów stomatologicznych (poza wcześniej wyszczególnionymi sytuacjami). Odpadami amalgamatu, w tym również pozostałościami amalgamatu, jego cząstkami, wypełnieniami oraz zębami, lub ich częściami, zanieczyszczonymi amalgamatem stomatologicznym, powinien zajmować się i dokonywać ich zbiórki upoważniony do tego zakład lub przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarowaniu odpadami (zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu UE).

xxx

Minister zdrowia - prof. Łukasz Szumowski, w rozmowie z Ryszardem Golańskim, opublikowanej w „Gazecie Lekarskiej” nr 9/2018, nazwał obowiązek instalacji separatorów amalgamatu w każdym gabinecie dentystycznym „absurdalnym”,  a „inwestowanie gigantycznych pieniędzy we wszystkich gabinetach w Polsce  – nieracjonalnym”.  To ostatnie wydaje się być odpowiedzią na pisemne interpelacje samorządu lekarskiego o dofinasowanie zakupu urządzeń z budżetowego funduszu środowiskowego. To, co racjonalne dla urzędników unijnych w przypadku obciążania budżetu pojedynczych przedsiębiorców, staje się nieracjonalne, kiedy dotyczy budżetu całego państwa.

Patrycja Proc

 

Źródła: www.twitter.com/@StomatolodzyN; http://www.infodent24.pl/