Data dodania: 3-07-2019


Zmarł prof. Leszek Woźniak - wspomnienie

Oprac. A.P. i N.S.

W dniu 5 maja 2019 r., w wieku 94 lat zmarł prof. Leszek Woźniak.

Leszek Włodzimierz Woźniak urodził się w Łodzi, 30 stycznia 1925 r. Naukę pobierał w Miejskiej Szkole Doświadczalnej, zwanej Szkołą Pracy i w Miejskim Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, a po wybuchu II wojny światowej kontynuował  ją na tajnych kompletach w Warszawie. W 1945 r. powrócił do rodzinnego miasta i rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 1951 r., uzyskując dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Łodzi.

Po studiach podjął pracę w macierzystej uczelni najpierw w ramach wolontariatu na Oddziale Chorób Wewnętrznych u dr n. med. Jana Chrzanowskiego, a potem w Klinice Chirurgicznej prof. Mariana Stefanowskiego. Pod dwóch latach został asystentem w Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej, kierowanej przez wybitnego patologa - prof. A. Pruszczyńskiego, rozpoczynając swą działalność naukowo - dydaktyczną. Profesor był promotorem jego rozprawy doktorskiej, którą obronił w 1956 r. Dermatopatologia i onkologia stały się dziedzinami, którym poświęcił najwięcej uwagi w swoich badaniach, stając się w nich autorytetem. Habilitację uzyskał w 1964 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1972 r., a zwyczajnym -  w 1979 r. Specjalizację pierwszego stopnia z dermatologii zdobył w 1953 r., w 1958 r. - drugiego stopnia z anatomii patologicznej , a w 1983 r. - drugiego stopnia z patologii onkologicznej. Swoją wiedzę uzupełniał kształcąc się w Szwajcarii (1962) i Holandii (1965 - 1966).

W latach 1967 – 1978 zorganizował i był kierownikiem Międzywydziałowego Ośrodka Naukowo-Badawczego AM w Łodzi, a potem (w latach 1978 – 1995) - twórcą i kierownikiem największej wówczas w Polsce Katedry Onkologii, w skład której weszły dwie kliniki i dwa zakłady diagnostyczne, co umożliwiało kompleksowe leczenie pacjentów, a także prowadzenie wieloprofilowych badań w tej dziedzinie. Stworzył w tym czasie program przeddyplomowego nauczania onkologii oraz zainicjował zorganizowanie w Łodzi opieki paliatywnej i hospicyjnej. Założył i został prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, pełnił też funkcję prezesa Regionalnego Społecznego Komitetu Walki z Rakiem w Łodzi. Przez kilka lat prowadził w łódzkiej telewizji cykliczne programy popularyzatorskie z zakresu onkologii

 

W Akademii Medycznej w Łodzi, prof. L. Woźniak pełnił najpierw obowiązki prodziekana Wydziału Lekarskiego i prorektora, a w 1981 r. został pierwszym demokratycznie wybranym rektorem tej uczelni, zajmując to stanowisko do 1987 r. Profesor był promotorem czternastu doktoratów i opiekunem dziewięciu habilitacji, a także kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy. Jest autorem i współautorem ponad dwustu prac naukowych i sześciu podręczników lub rozdziałów w podręcznikach, a także głównym autorem cenionych w środowisku patologów diagnostycznych atlasów dermatopatologicznych.

 

W październiku 1995 r. prof. Leszek Woźniak przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował w macierzystej uczelni w niepełnym wymiarze godzin, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem studentom oraz młodzieży lekarskiej, a także pacjentom.

 

W 1996 r. łódzka Akademia Medyczna nadała Mu tytuł Doctor Honoris Causa. Dwa lata później został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Był także posiadaczem Odznaki Honorowej m. Łodzi.

 

(Opr. AP i NS)