Data dodania: 4-07-2017


Zmiany w przepisach: Dostęp do dokumentacji medycznej

Iwona Kaczorowska - Kossowska,

Począwszy od 11 maja 2017 r. - na mocy ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 23 marca br. (Dz.U. 2017 r., poz. 836), uległa zmianie część przepisów regulujących zasady udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej.

Oryginał, tylko w wyjątkowych przypadkach

Najważniejszą zmianą dla lekarzy, prowadzących praktyki zawodowe jest uchylenie przepisu pozwalającego na żądanie pacjenta wydanie mu oryginału dokumentacji medycznej bez wskazania przyczyny. Nowa treść art. 27 ustawy nakazuje bowiem wydanie oryginału tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów powszechnych. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) będzie mógł otrzymać oryginał swojej dokumentacji tylko wówczas, gdyby zwłoka spowodowana jej kopiowaniem, miała spowodować zagrożenie dla jego życia lub zdrowia, co w praktyce zdarza się rzadko.

 

Zmiana wysokości pobieranych opłat

Nowelizacja wprowadza nowe stawki opłat, jakie mogą być pobierane za kserokopie dokumentacji papierowej. Maksymalna stawka wynosi obecnie w tym przypadku 30 gr. (dotychczas 80 gr.), co stanowi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a taką samą opłatę ustalono za wydruki z dokumentacji elektronicznej, które przed nowelizacją musiały być wykonywane bezpłatnie. Na dotychczasowym poziomie pozostają maksymalne opłaty, jakie pobrać można za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej (8,40 zł) oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (1,68 gr.), stanowiące odpowiednio 0,002 i 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia. Ponieważ kwoty te stanowią ułamek przeciętnego wynagrodzenia, którego wysokość ogłaszana jest co kwartał, należy śledzić zmiany tego wskaźnika i aktualizować wysokość pobieranych opłat.

 

Uwaga! Lekarze prowadzący praktyki zawodowe  (przychodnie) powinni zwrócić uwagę na treść przyjętych u siebie regulaminów organizacyjnych. Jeśli wymieniają one kwoty pobierane za udostępnianie dokumentacji, należy dostosować ich treść do nowych stawek, przewidzianych przepisami.

 

Nowelizacja uregulowała również kwestie skanowania na żądanie pacjenta dokumentacji prowadzonej w formie papierowej.  Zgodnie z nowymi przepisami, tego typu żądanie będzie wiążące dla prowadzącego dokumentację tylko wówczas, gdy regulamin organizacyjny praktyki lekarskiej (podmiotu leczniczego), przyjęty w danej placówce, przewiduje taką możliwość. Skan jest wówczas równoznaczny z kopię i można pobrać za jego wykonanie stosowną  opłatę.

 

Konieczne prowadzenie wykazu udostępnień

Od 11 maja br. każdy świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu udostępnień dokumentacji medycznej. Wykaz może być prowadzony zarówno w formie pisemnej (np. w specjalnym zeszycie), jak również w elektronicznej i zawierać sześć rubryk: 1/ imię i nazwisko pacjenta, 2/ sposób udostępniania dokumentacji, 3/ zakres udostępnionej dokumentacji, 4/ imię i nazwisko osoby innej niż pacjent (lub nazwę uprawnionego organu czy podmiotu), której została udostępniona dokumentacja, 5/ imię i nazwisko  oraz podpis osoby, która udostępniała dokumentację, 6/ datę udostępnienia dokumentacji.

 

Uwaga! Udostępnieniem dokumentacji jest też wgląd do niej na miejscu. W związku z tym w wykazie powinny być ewidencjonowane również takie przypadki, zaopatrzone w odpowiednia adnotację.

 

Iwona Kaczorowska - Kossowska,

radca prawny

 

Źródło: Magazyn Lekarski  OIL w Gdańsku nr 5-6/2017.

Od redakcji: O innych zmianach, dotyczących dokumentacji medycznej, wprowadzonych przywołaną nowelizacją, napiszemy w kolejnym numerze „Panaceum” .