Data dodania: 28-09-2017


ZUS ZLA elektronicznie – po zmianach

Paweł Lenartowicz

Druczki zwolnień lekarskich w połowie przyszłego roku odejdą do lamusa. Kolejna nowelizacja ustawy - matki o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z 25 czerwca 1999 r., została uchwalona przez Sejm 21 kwietnia 2017 r., a ogłoszona w Dz. U. z 22 maja br., pod poz. 992.

Nowelizacja ta odmiennie reguluje niektóre kwestie dotyczące wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, a jedną z podstawowych zmian jest przedłużenie funkcjonowania papierowych ZUS ZLA (dawniej - L4) do 30 czerwca 2018 r. (wcześniej miały obowiązywać do 31 grudnia 2017 r.)

Jednocześnie, na mocy wspomnianej wyżej nowelizacji tzw. ustawy - matki, zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej (eZLA) nie będzie musiało być podpisane przez wystawiającego zaświadczenie lekarza lub lekarza dentystę (felczera lub starszego felczera) wyłącznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, czy eZLA. Może być również wystawione i równocześnie potwierdzone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem dotyczących funkcjonowania papierowych zaświadczeń lekarskich, które zaczęły obowiązywać po upływie czternastu dni od ogłoszenia wspomnianej nowelizacji ustawy.

mec. Paweł Lenartowicz, radca prawnych OIL w Łodzi

Od redakcji: Pełna nazwa omawianej nowelizacji tzw. ustawy - matki, uchwalonej 21 kwietnia br., brzmi: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 992). Na mocy tej noweli zostały m.in. zmienione (o czym powyżej) następujące przepisy:

art. 55 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 - tekst jedn., z późn. zm.),

art. 23 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 1066, z późn. zm.).

Jak czytamy w uzasadnieniu do omawianej nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wprowadzone nią zmiany są konieczne dla wdrożenia nowych rozwiązań w tym zakresie. Nie jest jednak wykluczone, że za kilka miesięcy… obecne ustalenia (zwłaszcza co do terminu obowiązywania papierowych ZUS ZLA) znów zostaną zmienione. (NS)