Data dodania: 14-11-2018


Zwolnienie elektroniczne wystawi nie tylko lekarz Od 1 grudnia br. - pożegnanie z drukami ZLA?

Sejm uchwalił tę ustawę 13 września br., ekspresowo przeszła ona przez Senat, 5 października złożył pod nią swój podpis prezydent, a ósmego tegoż miesiąca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Chodzi o ostatnią nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa*, której głównym celem jest umożliwienie wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma przyczynić się do optymalizacji pracy lekarzy, którzy dzięki wprowadzonej zmianie będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom.

 

Jak to będzie działać?

Aby wspomniany na wstępie cel zrealizować, ustawa zmieniająca dodała do ustawy zasadniczej art. 54a, który stanowi, że lekarz lub lekarz dentysta może udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, w jego imieniu, osobie wykonującej zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń. Do grupy tej zaliczają się pielęgniarki oraz sekretarki medyczne, a także ratownicy medyczni. Będą oni mogli wystawiać zwolnienia na podstawie zgromadzonej przez lekarza dokumentacji, dotyczącej orzeczonej niezdolności do pracy. Wykonywanie tych czynności lekarz będzie mógł powierzyć swojemu asystentowi na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy, z tym będzie możliwe przedłużenie tego upoważnienia na kolejny rok.

Nowelizacja  zakłada powstanie Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który docelowo prowadzony będzie przez ministra zdrowia. Rejestr  gromadzić ma dane osobowe wszystkich osób, które nabyły uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich. Zebrane informacje na bieżąco przekazywane będą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który je zweryfikuje. Na podstawie wpisu do RAM (www.ram.rejestymedyczne.csioz.gov.pl.), upoważniona osoba uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), dzięki którym wystawi e-ZLA.

Swój profil na tej platformie musi mieć również lekarz, w którego imieniu asystent medyczny będzie wystawiał zwolnienia. Co ważne - osoba upoważniona do wystawiania e-ZLA będzie w imieniu lekarza jedynie wykonywała techniczne czynności. Wypisze zatem zwolnienie, ale decyzję o jego przyznaniu nadal musi podjąć lekarz i on będzie za nią brał odpowiedzialność.

 

Obowiązek wystawiania e-ZLA

Do tego temat jeszcze powrócimy na swoich łamach, gdyż wymaga on bardziej szczegółowego omówienia, teraz natomiast wypada przypomnieć, że od 1 grudnia br. lekarz będzie miał obowiązek wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy jedynie w formie elektronicznej. Jak zapewniają  urzędnicy ZUS, jak również Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej  oraz Ministerstwa Zdrowia, jest to termin ostateczny, gdyż wcześniej już kilka razy był „odraczany”. Papierowe druki ZLA mają przejść do lamusa, będzie je można przekazywać pacjentowi wyłącznie wówczas, kiedy ich pracodawca nie ma profilu w systemie PUE ZUS, bo - zgodnie z przepisami - jego… taki obowiązek nie dotyczy.

Już niecały miesiąc pozostał do wprowadzenia wyłącznie elektronicznych zwolnień lekarskich, tymczasem w województwie łódzkim tylko 43% takich zaświadczeń wystawianych jest w tym systemie. To i tak dużo, gdyż jeszcze pod koniec grudnia 2017 r. tę formę stosowało niecałe 4% lekarzy, a w końcu marca tego roku - około 25%. Paradoksalnie, do wystawiania większej ilości zwolnień elektronicznych przymusiła lekarzy rzeczywistość, czyli… tegoroczna epidemia grypy. To ona miała spowodować, że tradycyjnych druczków ZLA brakowało, gdyż ZUS zaczął ich reglamentację. Jednocześnie jednak ruszył z szeroko zakrojoną akcją informacyjną i szkoleniową, która miała na celu upowszechnienie wiedzy o e-ZLA oraz PUE ZUS.

Tych, którzy nadal nie korzystają z możliwości wystawiania zwolnień drogą elektroniczną informujemy, że na stronach internetowych ZUS (www.zus.pl/ezla) udostępnione są specjalne prezentacje, które krok po kroku opisują, jak założyć profil na PUE, jak się nam nim logować, jak go ustawić i jak się po nim poruszać. Przy zakładaniu profilu na PUE można też skorzysta z pomocy pracowników centrali ZUS, udzielających porad za pośrednictwem telefonów, skaypa, czy e-maili, a także bezpośrednio na sali obsługi klienta w placówkach  Oddziału ZUS w Łodzi i województwie.

 

Termin 1 grudnia br. - nierealny

- Elektroniczne zwolnienia to korzystne rozwiązanie zarówno dla pacjentów, pracodawców, jak i lekarzy  - zapewniają urzędnicy ZUS. Tymczasem od długiego czasu stanowią ona przedmiot lekarskich protestów, a dotyczy to zwłaszcza lekarzy rodzinnych, którzy wystawiają najwięcej zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Aktualnie toczą się negocjacje dotyczące  problemów z wdrażaniem systemu e-ZLA, z udziałem zarówno Przedstawicieli Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), jak i Federacji „Porozumienie Zieleniogórskie”, którym przewodniczy wiceminister zdrowia - Janusz Cieszyński, odpowiedzialny za e-usługi w ochronie zdrowia.

- Jedno jest pewne, obowiązkowe elektroniczne ZLA w całej Polsce od 1 grudnia nie wejdą, bo nie ma takich możliwości. Samo wpisanie terminu w ustawie nie wystarczy, potrzebni są ludzie, narzędzia i pieniądze, niezbędne do realizacji tego zadania, inaczej prawo pozostanie martwe…  - twierdzi Bożena Janicka, prezes PPOZ, która wraz z prezesem Federacji - Jackiem Krajewskim domagają się przesunięcia w czasie obligatoryjności wystawiania e-ZLA i dopuszczenia do obiegu, jeszcze przez długi czas, fakultatywnej formy papierowej.

Uważają  oni również, że koniecznym warunkiem sprawnego działania systemu jest dofinansowanie placówek medycznych, które podejmują się wystawiania elektronicznych zwolnień, jeśli chodzi o zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego (komputery, łącza internetowe). Ich zdaniem, niezbędne jest również finansowanie tego zadania na bieżąco z środków budżetu państwa, by system mógł być utrzymywany w stałej gotowości. Jakie będą ostateczne efektach tych negocjacji? - wyjaśni się w najbliższych dniach.

Można jednak już dziś poinformować, że we wspomnianej na wstępie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znalazł się przepis, który stanowi, iż do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należeć będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej (zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania) oraz niezbędnych szkoleń świadczeniodawców w tym zakresie. Jak ten przepis zadziała w praktyce, to już temat na odrębny artykuł.

Nina Smoleń

 

------

*Pełna nazwa ustawy nowelizującej, ogłoszonej w Dz.U. pod poz. 1925, brzmi: „ustawa z dnia 13 września 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.