Data dodania: 8-01-2017


600 złotych na obowiązkowe kształcenie

Łukasz Jasek

Od stycznia 2016 r. - na mocy uchwały ORL w Łodzi, wartość "bonu szkoleniowego" została podniesiona do 600 zł. Przysługuje on każdemu członkowi OIL w Łodzi. Co to oznacza w praktyce? "Refundowana” jest kwota 600 zł w czteroletnim okresie rozliczeniowym, indywidualnym dla każdego lekarza i lekarza dentysty. Dofinansowany może być każdy z rodzajów aktywności zawodowej, określonych w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

We wrześniu 2014 r., uchwałą NRL, podwyższona została miesięczna składka członkowska na samorząd lekarski. Odbyło się to przy jawnym sprzeciwie części okręgowych izb lekarskich, w tym OIL w Łodzi. W związku z dodatkowymi przychodami z tytułu składki, powstało pytanie, jak zagospodarować nadwyżkę? W grudniu 2015 r., wśród członków łódzkiej Izby, przeprowadzono ankietę dotyczącą sposobu wydatkowania dodatkowych wpływów. Najczęściej udzielaną odpowiedzią było, aby te pieniądze przeznaczyć  na  obowiązkowe dokształcanie się lekarzy i lekarzy dentystów.

Dotychczas Ośrodek Kształcenia Medycznego, działający przy łódzkiej Izbie Lekarskiej, organizował wiele kursów dotyczących aspektów prawnych, organizacyjnych i merytorycznych pracy zawodowej lekarza i lekarza dentysty. Kursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem. W związku z pojawieniem się dodatkowych funduszy, zaistniała możliwość poszerzenia oferty szkoleniowej. Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi postanowił jednak zaproponować jeszcze coś dodatkowego. Ponieważ na każdym lekarzu ciąży obowiązek kształcenia ustawicznego, za który nie przysługują dodatkowe odliczenia z indywidualnego podatku dochodowego, postanowiliśmy wspomóc naszych członków w inny sposób.

W styczniu 2015 r., uchwałą ORL w Łodzi (nr 681/VII/2015) utworzony został „bon szkoleniowy”. Przysługuje on każdemu członkowi naszej OIL, który realizuje wspomniany wyżej obowiązek doskonalenia zawodowego i rozlicza się z punktów edukacyjnych gromadzonych w ramach tego obowiązku, a także - co ważne - regularnie odprowadza składki członkowskie. Początkowo wysokość dofinansowania ustalona została na kwotę 200 zł, jednak z biegiem czasu doszliśmy do wniosku, że jest ona niewystarczająca i wychodząc naprzeciw potrzebom - została zwiększona.

Obecnie, to jest od stycznia 2016 r. - na mocy uchwały ORL w Łodzi, nowelizującej poprzednią w tej sprawie (nr 1347/VII/2016) - „refundowana” jest kwota 600 zł w czteroletnim okresie rozliczeniowym, indywidualnym dla każdego lekarza i lekarza dentysty. Dofinansowany może być każdy z rodzajów aktywności zawodowej, określonych w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Biorąc pod uwagę podwyższenie składki w okresie czteroletnim o 960 zł, to sześćsetzłotowa refundacja stanowi znaczny jej procent. Jak mawiają jednak Amerykanie, w życiu można być pewnym jedynie śmierci i podatków, więc - niestety - w świetle obowiązujących przepisów, kwota refundacji podlega opodatkowaniu.

W celu usprawnienia wypłat i ich regulacji, w końcu listopada br. (uchwałą ORL nr 2009/VII/2016) podjęta została decyzja, aby ostatecznym terminem na złożenie wniosku o refundację był ostatni dzień okresu rozliczeniowego, obowiązującego danego lekarza. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., więc wszystkie koleżanki i koledzy, którzy dotychczas nie złożyli takiego wniosku za miniony okres r., mają jeszcze sporo czasu na dokonanie tej czynności.

Aby wniosek był ważny, należy złożyć go w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskie (Łódź, ul. Czerwona 3), z załączoną fakturą lub innym dowodem wpłaty na pokrycie kosztów aktywności zawodowej. W przypadku kursów, konferencji, zjazdów, sympozjów dodatkowo należy przedłożyć dokument potwierdzający uczestnictwo (np. certyfikat, dyplom, zaświadczenie). Wnioski przyjmuje i weryfikuje pani Urszula Pruszyńska z Biura OIL, której przy okazji pragnę podziękować za włożony wkład pracy w prowadzenie całej procedury z tym związanej.

Cieszy mnie, że liczba składanych wniosków niezmiennie rośnie i mam nadzieję, że wkrótce wszyscy członkowie OIL będą korzystać z tej formy dofinansowania. Planujemy także „wystartować” z sms-ową platformą informacyjną, dotyczącą organizowanych przez Izbę wydarzeń, co - mamy nadzieję - pozytywnie wpłynie na zwiększenie frekwencji na naszych kursach. Do tego czasu zapraszam do odwiedzenia siedziby OIL w Łodzi oraz korzystania z jej strony internetowej oraz portalu „Panaceum”  (www.oil.lodz.pl, www.panaceum.lodz.pl), aby dowiadywać się na bieżąco o działalności izbowej.

Łukasz Jasek,

zastępca sekretarza ORL w Łodzi